Thairath Logo
กีฬา

พช.อ่างทอง ชูชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ชูเสน่ห์ถิ่น พลิกโฉมของฝาก

Share :

การสร้างรายได้ จากสินค้าและบริการอันมีเสน่ห์เฉพาะตัว ตรงกับความต้องการของผู้มาเยือน คือ สิ่งที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชื่อมั่นว่าจะช่วยให้คนในชุมชนพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง

โดยโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือที่เรียกทั่วไปว่า "แอ่งเล็ก เช็คอิน" จึงไม่ใช่แค่การหาสถานที่ขายสินค้าของชุมชน แต่เป็นการให้โอกาสชุมชนได้เรียนรู้ ให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ที่จะช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดอ่างทอง โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง มีเป้าหมายในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว จำนวน 29 ชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง เข้าร่วม "กิจกรรมออกแบบพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ OTOP ของฝากของที่ระลึก ภายในและภายนอกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา Quadrant D ให้มีรูปแบบสวยงามเหมาะสม ทันสมัย รวม 406 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 185 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้า/เครื่องแต่งกาย 12 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ของตกแต่ง 110 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของฝากของที่ระลึก 58 ผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 41 ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา หลังจากที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่กันยายน 2561 กิจกรรมฯได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ชาวบ้านตามชุมชนต่างๆ ต่างคึกคักกระตือรือร้น ร่วมแรงแข็งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน พร้อมทั้งบอกเล่าเสน่ห์ความงดงามของวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณรายรอบ ซึ่งเป็นต้นทุนของชุมชนที่มีอยู่แต่เดิม ให้กลายเป็นจุดดึงดูด เพื่อนำพานักท่องเที่ยวมาสู่ชุมชน และผลักดันให้เกิดกำลังซื้อสินค้าและบริการของชุมชนที่มีชาวบ้านเป็นผู้ผลิต เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ฐานรากตามเป้าหมายสำคัญของโครงการซึ่งหลังจากนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง จะยังคงเดินหน้า ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนเพื่อให้จังหวัดอ่างทอง มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่แข็งแกร่ง ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคน ให้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์จริง มาพัฒนา "ผลิตภัณฑ์" ให้เหมาะสมกับชุมชนของตัวเอง และขยายไปสู่ชุมชนอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้และความสุขที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
โอทอปนวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยวสิ้นค้าชุมชนแอ่งเล็ก เช็คอินพช.อ่างทองข่าวทั่วไป