วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บิ๊กป้อม ร่วมชมการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ C-MEX19 ต้านก่อการร้าย

บิ๊กป้อม ร่วมชมการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ C-MEX19 ต้านก่อการร้าย

  • Share:

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมชมการฝึก การฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ C-MEX19 ต่อต้านก่อการร้าย บริหารเหตุการณ์ในฐานะหน่วยเผชิญเหตุ รับมือภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ  

วันที่ 15 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุภายใต้กรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ C-MEX19 ด้านการต้านการก่อการร้าย ที่ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 


สืบเนื่องจากปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติและกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมกันจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี 2562 ภายใต้รหัส : บ้านนา 62 : หรือ C-MEX19 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 โดยมุ่งเน้น การให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารเหตุการณ์วิกฤติที่เกิดจากการก่อการร้าย รวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากเหตุการณ์ก่อการร้าย ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงระดับผู้ปฏิบัติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กองทัพภาคที่ 1-4 ผู้บัญชาการตำรวจภาค 1-9 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิญปฏิบัติการในขั้นตอนการบริหารเหตุการณ์ การควบคุมบังคับบัญชา และการประสานงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ที่อาจต้องเป็นผู้บริหารเหตุการณ์ในฐานะหน่วยเผชิญเหตุขั้นต้น (First Responder) เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมปฏิบัติงานภายใต้สภาวะวิกฤติให้บรรลุภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการฝึกในครั้งนี้กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกจำนวน 1,670 นาย โดยมีรูปแบบการฝึกประกอบด้วย


- การฝึกปรับมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติการยุทธวิธีและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
- การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ แบบการแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Table Top Exercise)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกปัญหาที่บังคับการ หรือ CPX ของส่วนต่างๆ ภายใน กองบัญชาการเหตุการณ์
- การฝึกและการสาธิตการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ประกอบด้วย การปฏิบัติการต่อที่หมายสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสมมติให้เกิดเหตุการณ์การกราดยิงในห้างสรรพสินค้าจําลอง การปฏิบัติการต่อต้านอาวุธที่มีอํานาจทําลายล้างสูง การปฏิบัติต่อที่หมายเรือเพื่อทดสอบกลไกการควบคุมสั่งการ การปฏิบัติการในทะเลและชายฝั่ง การบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งเกิดจากการก่อการร้าย และการปฏิบัติการไล่ติดตามและหยุดยั้ง การหลบหนีด้วยอากาศยาน

ผลที่ได้รับจากการฝึก ทําให้มีการพัฒนาระบบเตรียมพร้อม และการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงกระบวนการ ประสานงาน ประสานแผน และการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันที่เข้มแข็งในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้าย และภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

"การก่อการร้ายที่ยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาคมโลก ภูมิภาค และประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปัจจุบันรูปแบบการก่อการร้ายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งมีความซับซ้อน มีการขยายอิทธิพล แนวคิด และมีการก่อเหตุที่รวดเร็วแต่เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย รัฐบาลจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย พุทธศักราช 2560-2564 ตลอดจนการยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปรามปรามการก่อการร้ายขึ้น เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561-2580 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนําไปพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล พัฒนาขีดความสามารถให้มีความพร้อม โดยที่ผ่านมาได้จัดการฝึกร่วม/ผสมกับเหล่าทัพ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และมิตรประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรม “ด้านการบริหารวิกฤตการณ์” โดยมีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์สูงจากต่างประเทศ มาทําการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากทุกภาคส่วน.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้