วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมส่งเสริมสหกรณ์-จุฬาฯ หนุนทุน ป.ตรีสัตวแพทย์ สานต่ออาชีพพระราชทาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์-จุฬาฯ หนุนทุน ป.ตรีสัตวแพทย์ สานต่ออาชีพพระราชทาน

  • Share:

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสานต่ออาชีพพระราชทาน สนับสนุนทุนศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาสัตวแพทย์เพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม หลักสูตร 6 ปี ตลอดหลักสูตร 252,000 บาท/ทุน จำนวน 3 ทุนต่อปีการศึกษา ระยะเวลาโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562 นี้เป็นต้นไป โดยผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติในกรมไม่น้อกว่า 5 ปี...


เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งโครงการร่วมมือด้านการศึกษาของบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนมในครั้งนี้ เป็นการสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยได้จัดสรรทุนการศึกษาจากดอกผลของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่บุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี ซึ่งกรมฯได้จัดสรรทุนการศึกษาให้ตลอดหลักสูตร 252,000 บาท/ทุน จำนวน 3 ทุนต่อปีการศึกษา ระยะเวลาโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562 นี้เป็นต้นไป

สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นบุตร-หลานของสมาชิกสหกรณ์โคนมหรือบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิชาวิทยาศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – 8 มิ.ย.62 ทางเว็ปไซด์ http://www.admissions.chula.ac.th และสามารถแจ้งความจำนงและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ตนเองสังกัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-20และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ และเมื่อ ผู้รับทุนจบการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่สมาชิกสังกัดอยู่ไม่น้อยกว่า 5 ปี และสหกรณ์นั้น ๆ จะต้องพร้อมเป็นเครือข่ายฟาร์มโคนมและให้ความร่วมมือในการฝึกงานและร่วมโครงการสหกิจศึกษากับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ในอาชีพการเลี้ยงโคนมด้วย

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของบุตร-หลานสมาชิสหกรณ์โคนม ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการสร้างโอกาสให้กับทายาทสมาชิกสหกรณ์

โคนมและสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนมได้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการเลี้ยงโคนม เพื่อที่จะนำความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาฟาร์มโคนมของครอบครัวและถ่ายทอดสู่สมาชิกสหกรณ์รายอื่น ๆ ให้เป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค รวมถึงมีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจสหกรณ์โคนมและสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้อยู่คู่กับคนไทยต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้