วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อธิบดี พด. ลุยเชียงรายเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ เพื่อฟังผลดำเนินการ

อธิบดี พด. ลุยเชียงรายเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ เพื่อฟังผลดำเนินการ

  • Share:

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ที่ได้เสริมความรู้จากหน่วยราชการทำให้จัดการแปลง ลดต้นทุน จากการผสมปุ๋ยเองทำให้ลดค่าใช้จ่ายจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เอง ส่วนโครงการสานพลังประชารัฐ ปลูกข้าวโพดหลังนาถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร...

ที่ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดงชัย ม.2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย เดินทางมาพบกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ เพื่อรับฟังการดำเนินงานของกลุ่ม การบริหารต้นทุนและการตลาด

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ บ้านดงชัย เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง จากการเริ่มต้นรวมตัวกันไม่กี่ครอบครัว ปัจจุบันมีสมาชิกถึง 53 ครอบครัว พื้นที่ทำนาประมาณ 356 ไร่ การรวมกลุ่มเริ่มปี 2557 เกิดจากปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงเกิดแนวความคิดผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เอง และเหลือจำหน่าย เมื่อมีการจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ในปี 2561 ประโยชน์ที่ได้รับคือ ความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงานราชการ ทำให้สามารถจัดการแปลงและลดต้นทุนได้ จากการผสมปุ๋ยใช้เอง โดยกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนการตรวจสอบดิน ทำปุ๋ยพืชสด ไถกลบตอซัง ตลอดจนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และลดค่าใช้จ่ายจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เอง

ด้านประธานกลุ่มแปลงใหญ่ กำนันเชิดชัย แสงสุข กล่าวว่า จากเดิมเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มไม่ได้เป็นที่เชื่อถือมากนัก แต่เมื่อผลิตข้าว หรือเมล็ดพันธุ์ ในชื่อของแปลงใหญ่ สินค้าจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ปัจจุบันกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านดงชัยประสบความสำเร็จด้านการบริหารการผลิต สินค้าข้าวมีคุณภาพจำหน่ายได้ราคาที่ดีขึ้น โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นตัวอย่างนาแปลงใหญ่ที่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ เข้ามาเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ต่อไป เป้าหมายของกลุ่ม ต้องการเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยใช้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำรับซื้อเมล็ดพันธุ์ ซึ่งได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 25 บาท

จากนั้น อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เดินทางไปยังบ้านป่าซาง หมู่ 2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการสานพลังประชารัฐ ปลูกข้าวโพดหลังนา โดยมีนายรอน ยอดแก้ว เจ้าของแปลง และนายสิงห์คำ นาไร่ นายสวิง ทิพย์สุภา นายทองดี อุไรรัตน์ เกษตรกรบ้านโป่งแพร่ ให้ข้อมูลการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า เกษตรกรกลุ่มนี้ปลูกข้าวโพดเฉลี่ย 15-25 ไร่ เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรใช้น้ำจากคลองส่งน้ำห้วยมอญ ดินมีความเหมาะสมสำหรับข้าวโพดผลผลิตเฉลี่ย 1,200-1,600 กก./ไร่ โดยอำเภอแม่ลาว มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดหลังนา 936 ไร่ มีแหล่งรับซื้อของเอกชน 2 แห่ง ที่ผ่านมาราคาของข้าวโพดไม่แน่นอน สำหรับปีนี้โครงการสานพลังประชารัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะการตั้งจุดรับซื้อผลผลิต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ดูแลแนะนำเกษตรกรอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบธาตุอาหารในดิน เพื่อลดการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิตข้าวนาปีหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพด พื้นที่ปลูกข้าวตำบลโป่งแพร่ เป็นพื้นที่ดินดี เกษตรกรไถกลบตอซังข้าวและข้าวโพด เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้