Thairath Logo
กีฬา

วันเด็กวันที่เด็กรอคอย ยิ่งด้อยโอกาสยิ่งยากดี

Share :

“วันเด็ก”...วันที่เด็กรอคอย ความ เป็นมาของ “วันเด็กแห่งชาติ” และข้อมูลต่างๆที่ผู้นำของประเทศแต่ละยุคแต่ละสมัยได้มอบให้เป็นคำขวัญให้เด็กได้ท่องจำจนขึ้นใจแล้วนำไปตอบคำถามในงานวันเด็กเพื่อจะได้รับของขวัญวันเด็กล้วนสามารถค้นหาทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายอยู่แล้ว

แต่ทว่า...การที่จะให้ความสำคัญและใส่ใจในวันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง “หนึ่งปีมีเพียงวันเดียวที่เป็นวันของเด็กและเป็นช่วงต้นปีอีกด้วย เป็นการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ เป็นการเริ่มต้นของการหันมาทุ่มเท...ใส่ใจเกี่ยวกับเด็ก เป็นการเริ่มต้นในการดูแลเลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่น คุ้มครอง ป้องกันมิให้สิ่งชั่วร้ายมาทำลายเด็ก หรือมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาหาผลประโยชน์จากชีวิตของเด็ก”

พวกเขาจะได้มีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชน...พลเมืองที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติในที่สุด พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก ประธานมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน เจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่ กทม. บอกว่า ถึงแม้ว่าอุปสรรคของการอยู่ร่วมกันนั้นจะมีมากมายเพียงใด สุดท้ายก็คือ...“ทำเพื่อลูก”

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่พวกเขาเริ่มลืมตาขึ้นมาดูโลกนั้นมีมากมาย นับตั้งแต่คนให้กำเนิดไม่มีความพร้อมในการที่จะมีลูก ผู้ให้กำเนิดไม่แสดงตนว่าเป็นลูกของตนเอง เด็กบางคนพอลืมตาขึ้นมาดูโลกก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อผู้ให้กำเนิดเลยหรือยิ่งร้ายไปกว่านั้น แม้แต่แม่ผู้ให้กำเนิดก็ไม่เคยเห็นหน้าท่านแม้แต่ครั้งเดียว...

จึงเป็นความโชคร้ายของชีวิตเด็กคนนั้นๆ นอกจากนี้แล้วเมื่อเด็กเกิดขึ้นมาจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจไปทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเขาเอง บุคคล... สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่นั้นถ้าเป็นไปในทางที่ดี สร้างสรรค์ก็มักไม่มีปัญหาต่อการเรียนรู้ การทำความเข้าใจของเด็ก แต่ถ้าบุคคล...สิ่งแวดล้อมที่เรียงรายอยู่รอบๆตัวเขานั้นกลายเป็นสิ่งที่เป็นพิษ

...กลายเป็นสิ่งที่เป็นโทษนับตั้งแต่เกิดมาก็พบแต่ความแตกแยกของบุคคลในครอบครัว ขาดความรักความอบอุ่น ขาดการเลี้ยงดูที่ดีของบุคคลในครอบครัว ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดโอกาสทางสังคม ยิ่งร้ายไปกว่านั้นคือเด็กได้ตกเป็นเหยื่อของปัญหาทางสังคม

เช่น เด็กถูกนำไปเป็นเครื่องมือในการทำมาหาเลี้ยงชีพของผู้ใหญ่ที่ผิดกฎหมาย...ผิดศีลธรรม เด็กถูกทำร้ายทั้งทางร่างกาย...จิตใจ เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กถูกล่อลวงไปขายแรงงาน เด็กถูกชักนำเข้าไปสู่วงจรของยาบ้า...ยาเสพติด เด็กถูกชักจูงเข้าสู่วงจรของกลุ่มมิจฉาชีพ นักเลง การพนัน ให้ลุ่มหลงอยู่ในอบายมุข

นับตั้งแต่ดื่มน้ำเมา เที่ยวกลางคืน เที่ยวดูการละเล่น เล่นการพนัน คบเพื่อนชั่วเป็นมิตร เกียจคร้านการศึกษาเล่าเรียนหรือการทำหน้าที่ของตนเองเป็นต้น นี่คือความโชคร้ายของชีวิตเด็ก แล้วเราอย่าหวังเลยว่าอนาคตของเด็กจะเจริญรุ่งเรืองหรือเติบโตขึ้นมาเป็น “กำลังให้กับสังคมและประเทศชาติ”

ทุกวันเสาร์ที่สองเดือนมกราคมของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เป็นวันที่มีความหมาย มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นวันที่ประเทศชาติได้ให้ความสำคัญแก่ “เด็ก” แก่...อนาคตของชาติ แก่...ผู้ที่จะมาเป็นทายาทของสังคม แก่ผู้วัยเยาว์ แก่บุคคลที่จะกลายมาเป็นจุดหล่อหลอมหัวใจของครอบครัว จึงเป็นวันที่ทุกคนทุกฝ่ายของสังคมจะต้องทุ่มเททั้งกาย...ใจให้กับวันนี้

พระมหาสมัย บอกว่า เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาหรือขาดโอกาสทางการศึกษาก็ถือว่าเป็นหัวใจอันสำคัญยิ่งในการพัฒนาเด็ก เพราะการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดของการพัฒนาเด็ก

สำหรับเด็กที่มีโอกาสทางครอบครัวและทางสังคมอยู่แล้วก็ไม่มีความเป็นห่วง

ปัญหาสำคัญมีว่า...เด็กที่ด้อยโอกาสไม่ว่าจะครอบครัวยากจน ครอบครัวขาดปัจจัยสี่เพื่อการดำรงชีพ ครอบครัวต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆตามอาชีพของผู้ให้กำเนิด เช่น ลูกกรรมกรก่อสร้าง หาความแน่นอนในการศึกษาเล่าเรียนไม่ได้เลย ต้องย้ายโรงเรียนอยู่เรื่อยๆ ต้องเปลี่ยนครูผู้สอนอยู่ตลอด

“เมื่อศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่งกำลังจะเป็นชิ้นเป็นอันก็ต้องย้ายสถานที่เรียน เพราะผู้ให้กำเนิดต้องย้ายที่ทำงานไปตามแหล่งก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นลูกกรรมกรก่อสร้าง”

อีกทั้ง “เด็ก” ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรการกุศลเอกชนต่างๆก็เป็นเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะชีวิตของพวกเขาไม่สามารถเลือกได้ที่ดีกว่านี้อีกแล้ว...สถานสงเคราะห์ต่างๆ  องค์กรการกุศลต่างๆที่มีอยู่รองรับเด็กที่ขาดโอกาส...ด้อยโอกาสในบ้านเมืองเรานั้นมีเพียงพอ ตามนโยบายหรือแผนงานของหน่วยงานนั้นๆ ถ้าเด็กเลือกได้ก็คงไม่อยากเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ซึ่งมีเด็กมากมาย...หลายปัญหา

สิ่งที่พวกเขาได้รับจากผลกระทบจากปัญหาทางสังคม เด็กถูกทำร้าย เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กถูกเอารัดเอาเปรียบ เด็กที่รอดพ้นมาจากปัญหาทางอาชญากรรม เด็กที่กำลังจะถูกสิ่งแวดล้อมทำร้ายพวกเขา ยังไม่รวมถึงเด็กที่ครอบครัวยากจน ขาดโอกาสทางสังคม แต่ก็ยังดีที่จะไม่มีทางเลือกสำหรับชีวิตของพวกเขาเลย

“สถานสงเคราะห์ต่างๆมีความพร้อมทั้งนโยบาย สถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ งบประมาณที่มีอยู่รองรับในการให้ความช่วยเหลือเด็กๆ แต่ที่สำคัญมากคือในสถานสงเคราะห์เหล่านั้นได้มีเด็กมากจนเกินอัตรากำลังที่จะรองรับได้ จึงกลายเป็นปัญหาของผู้เข้าไปรับใช้บริการจนเกิดความแออัดของประชากร”

กลายเป็นปัญหาภายในขึ้นมาอย่างชัดเจน ที่เป็นทางเลือกและทางออกของปัญหาเด็กอีกด้านหนึ่ง แต่กลายเป็นปัญหาของประชากรแออัดอีกมุมหนึ่งที่จะต้องรีบแก้ไขก่อนที่ชีวิตเด็กจะไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย...

การเลี้ยงดูที่มีโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ เพียงพอต่อวัยของการเจริญพันธุ์ของเด็ก ย่อมเป็นหัวใจอันสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะสร้างเด็กให้เจริญเติบโตขึ้นมาตามวัย เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เด็กได้มีโอกาสเรียนหนังสือตามวัย...ระดับภูมิความรู้ความเข้าใจ เด็กได้รับการอบรมบ่มนิสัยพร่ำสอนจากครูบาอาจารย์หรือผู้ดูแลสถานสงเคราะห์เหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นวิถีชีวิต ข้อวัตรปฏิบัติในชีวิตประจำวันพวกเขา

...ได้รับการแนะนำเรื่องอาชีพ หน้าที่การงานในวันข้างหน้า ได้รับการให้ความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสถานสงเคราะห์โดยปราศจากการข่มเหงรังแกซึ่งกันและกัน ปราศจากการชักนำไปในทางที่ผิด ในสถานสงเคราะห์นั้นปราศจากอบายมุขทุกชนิด...สิ่งเสพติดหรือของมึนเมา ปราศจากสิ่งแท้และสิ่งเทียมที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมทุกชนิด แต่มีบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน รื่นเริงบันเทิงใจ

พร้อมที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ให้กับเด็ก พร้อมที่จะให้พวกเขาออกไปเผชิญกับผู้คนในสังคมข้างนอก...สามารถปรับตนเองให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

“สถานสงเคราะห์ใดสามารถชุบชีวิตเด็กจากย่ำแย่ ตกต่ำให้มีความเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้ กล้าเผชิญ มีความรู้คู่คุณธรรมได้ ย่อมกลายเป็นที่ยอมรับขององค์กรหน่วยงานสังคมและผู้ที่เคยเข้าไปรับบริการอย่างแน่นอน”

แต่...ในทางตรงกันข้ามก็จะกลายเป็นภาพลบ ข่าวลบ สร้างความเสียหาย ความเสื่อมเสียให้กับหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ซึ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยมีปรากฏให้เห็นเป็นที่กล่าวขานของผู้คนในสังคมกันมากนัก

“วันเด็ก” น่าจะเป็นวันที่เข้าใจว่าเด็กก็คือเด็ก เด็กมิใช่เยาวชน เด็กมิใช่คุณพ่อและคุณแม่ เด็กมิใช่คุณตาและคุณยาย เด็กมิใช่ผู้ใหญ่ เด็กมิใช่ผู้ที่จะเรียนรู้และเข้าใจในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้ทุกกรณีไป เด็กก็คือผู้มีวัยอ่อนเยาว์ เด็กคือผู้เพิ่งลืมตาขึ้นมาดูโลก เด็กคือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในชีวิต เด็กคือผู้ที่ต้องการความรักความอบอุ่น

“เด็ก” คือหัวใจของ “สถาบันครอบครัว” เด็กคือโซ่คล้องใจของผู้คนในครอบครัว เด็กคือเด็ก ดังนั้นความต้องการของผู้ใหญ่ไม่ว่ากรณีใดๆ อาจจะมิใช่เป็นความต้องการของเด็กก็ได้ แต่ผู้ใหญ่ย่อมคาดหวังกับอนาคตของเด็กได้ ด้วยการวางแผนให้พวกเขาได้เติบโตต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กวันเด็กแห่งชาติวัดบางไส้ไก่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนสกู๊ปหน้า1การศึกษา