Thairath Logo
กีฬา

สถ.กระตุ้นท้องถิ่นเตรียมความพร้อม รับถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.

Share :

สถ.กระตุ้นผู้ว่าฯทุกจังหวัด ระดมความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น รองรับภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. ศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนในอนาคต

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ว่า ทางคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ได้ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ดำเนินการชี้แจงต่อจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อให้ทราบรายละเอียดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอน รพ.สต.ให้แก่ อปท.ว่า สาระสำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.นั้น ทางที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจเสนอ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนเฉพาะขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจ สำหรับหลักเกณฑ์ให้ใช้ตามเดิม เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการทบทวนหลักเกณฑ์ค่อนข้างนาน และให้สำนักงบประมาณพิจารณาการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข โดยให้รวมถึงบุคลากรของ อปท. ที่ได้สรรหาเพิ่มเติมตามกรอบอัตราที่กำหนด เช่นเดียวกับพนักงานครูของ อปท. ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจนั้น ยังมีความเห็นและข้อสังเกตุด้วยว่า การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ควรถ่ายโอนให้แก่ อปท. ขนาดใหญ่ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยเหตุผลในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการ รพ.สต. และความมั่นคงก้าวหน้าของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และการถ่ายโอนและรับโอนภารกิจ รพ.สต. เป็นการดำเนินงานในลักษณะการปฏิรูประบบราชการ ดังนั้น จังหวัดจึงเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะต้องรับทราบการดำเนินงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ในตำแหน่งประธานอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด และตำแหน่งประธานอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น ให้การถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

"การแจ้งความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้ อปท.ในครั้งนี้ ก็เพื่อให้เป็นไปในลักษณะการปฏิรูประบบราชการ จึงต้องขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแล อปท. ได้ช่วยกรุณาสำรวจตรวจสอบและระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร อปท.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้ อปท.ที่มีความประสงค์จะรับถ่ายโอน รพ.สต.ได้ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนในอนาคตนั่นเอง" นายสุทธิพงษ์กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.ท้องถิ่นรพ.สต.อปท.ข่าวทั่วไป