Thairath Logo
กีฬา

แฉข้าราชการลักไก่ป่วยโรคฟิตเนส เบิกค่ารักษาพยาบาล!

Share :

“วิสุทธิ์” แทงหนังสือแจ้ง ครม.สั่งทุกส่วนราชการไล่ตรวจพฤติกรรมและดำเนินการตามกฎหมายกับข้าราชการและครอบครัวใช้ช่องทุจริตในสิทธิรักษาพยาบาลของรัฐ พบมีทั้งพวกตระเวนในหลายสถานพยาบาลเพื่อใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ขอรับยาด้วยโรคเดียวกัน ในเวลาใกล้เคียงกัน อีกทั้งพบมีความถี่ในการเข้ารับการรักษาผิดปกติ สุดท้ายค้นเจอค่าออกกำลังกายมาเบิกจ่ายตรง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการการรักษาพยาบาลราชการ ที่เสนอโดยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง ที่ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ที่กรมบัญชีกลางจัดส่งให้เป็นประจำทุกเดือน โดยหากพบว่า ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของข้าราชการมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทุจริตในการใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ก็ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าเกิดตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น ก็ให้หน่วยงานได้หามาตรการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จากการตรวจสอบผู้มีสิทธิที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมพบว่า ระหว่างวันที่ 4 พ.ค.- 30 ก.ย. มีผู้ใช้สิทธิที่เข้าเงื่อนไขพฤติกรรมเสี่ยง 1,481 ราย คิดเป็นจำนวนเงิน 395 ล้านบาท แยกเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมตระเวนใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงตามสถานพยาบาลต่างๆ 10 รายการ เป็นเงิน 2.4 ล้านบาท

ล่าสุด กรมบัญชีกลางได้ขอสำเนาเวชระเบียนของสถานพยาบาลต่างๆมาตรวจสอบ โดยพบว่า พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ มีการใช้สิทธิตามสถานพยาบาล เพื่อขอรับยาด้วยโรคเดียวกัน ในเวลาใกล้เคียงกัน ส่วนอีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้สิทธิมีความถี่ในการเข้ารับการรักษาผิดปกติ 37ราย รวมเป็นเงิน 362,520 บาท และยังพบว่าเป็นการนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาเบิกในระบบจ่ายตรง ซึ่งไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ กรมบัญชีกลางจึงได้แจ้งเตือนให้ส่วนราชการและสถานพยาบาลได้รับทราบแล้ว ขณะที่กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง ที่พบว่ามีจำนวนถึง 1,434 ราย รวมเป็นเงิน 392 ล้านบาท เช่น ผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงทำรายการ โดยไม่ได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเกินเดือนละ 3 ครั้ง จำนวนค่ารักษาพยาบาลเกินครั้งละ 50,000 บาท การใช้สิทธิต่างสถานพยาบาลพร้อมกัน หรือในเวลาใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ได้รายงานให้ ครม.รับทราบว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงโครงการ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในการยืนยันตัวตน เพื่อประกอบการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล แทนการจัดทำบัตรสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ทำให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามเป้าหมาย ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ประหยัดงบประมาณ จัดทำบัตรสวัสดิการ ค่าบริหารจัดการต่างๆ เกี่ยวกับการทำบัตรด้วย และได้มีการปรับปรุงโครงการเมื่อวันที่ 17 พ.ย.2560 โดยได้รับการจัดสรรงบรายจ่ายประจำปี 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการ เป็นเงิน 56 ล้านบาท ประหยัดงบประมาณได้ 67 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โดยให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา ปัจจุบันสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 1,327 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นของทางราชการ 1,110 แห่ง เอกชน 217 แห่ง โดยการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.-30 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้มาใช้สิทธิเฉลี่ยเดือนละ 1.2 ล้านคน จำนวนทำธุรกรรม 13.5 ล้านรายการ วงเงินรวม 21,892 ล้านบาท.

อ่านเพิ่มเติม...
ข้าราชการสิทธิรักษาพยาบาลทุจริตเบิกค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข่าวทั่วไป