วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สนทช.เปิดหวูดบริหารจัดการน้ำ

สนทช.เปิดหวูดบริหารจัดการน้ำ

  • Share:

ลุยขับเคลื่อนแผนแม่บท 20 ปี คลุม 6 ด้าน สร้างความแข็งแกร่ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดยกำหนดเป้าหมายให้สอดรับและครอบคลุมกับ 3 แผนหลักของประเทศ ประกอบด้วย

1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ประกอบด้วย พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ

2.แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรน้ำ เช่น การบริหารเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ การจัดการระบบเส้นทางน้ำ 3.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่างแผนแม่บทสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนเร่งด่วน

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) เปิดเผยว่า ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ได้ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จาก 12 ปี (2558-2569) เป็น 20 ปี (2561-2580) ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และนำประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศมาพิจารณาเพิ่ม เช่น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาภาคกลางตอนล่าง และกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่ทันสมัย เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้