วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สถ.ติวเข้มท้องถิ่น เรียนรู้กฎระเบียบ กฎหมายงบประมาณ ปี 61

สถ.ติวเข้มท้องถิ่น เรียนรู้กฎระเบียบ กฎหมายงบประมาณ ปี 61

  • Share:

สถ.ติวเข้มท้องถิ่นกฎหมายใหม่เบิกจ่ายงบฯ พร้อมเร่งผลักดันกระบวนจัดซื้อยาง ใช้ในโครงการแก้ปัญหาราคาตกต่ำ ตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำและการบริหารงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผอ.สำนัก/กอง และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้สังเกตุการณ์จากสำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าอบรมกว่า 300 คน

โดย นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า จากที่ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.61 เป็นต้นมา บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อ รมว.มหาดไทย เพื่อเสนอต่อ ผอ.สำนักงบประมาณ โดยการตั้งคำของบฯรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 63 สำนักงบประมาณแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง จัดทำคำของบประมาณและบันทึกคำของบประมาณโดยตรง ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณ (e-Budgeting) ของสำนักงบประมาณ และให้ส่งคำขอพร้อมรายละเอียดประกอบ โดยให้จังหวัดรวบรวมส่งผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดทำความเห็นเสนอต่อรมว.มหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ และในระยะต่อไปจะขยายผลการขอตั้งงบฯไปยังเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลจะตั้งคำของบฯโดยตรงในปีงบประมาณถัดไป

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า หวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้มีความรู้ และมีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ไปสู่การปฎิบัติในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปต่อยอดการดำเนินงานในอนาคต เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบฯ การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผลตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และนำไปใช้ปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย และขอให้ช่วยผลักดันนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เช่น โครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชน นั่นคือ "1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ที่ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ สำรวจและคัดเลือกถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวนอย่างน้อย 1 สายทาง ความยาวระยะทาง ไม่น้อยกว่า 500 เมตร ให้ชวนทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันเปลี่ยนโฉมถนนแต่ละสาย พัฒนาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม และ"ห้องน้ำท้องถิ่น สะอาด ปลอดภัย"เช่น ห้องน้ำในสำนักงาน สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน้นให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในฐานะประเทศท่องเที่ยว

อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ คือ การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ตามนโยบายของรัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยขอให้ท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ จัดทำและเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง หรือปรับปรุงถนนที่ใช้ส่วนผสมของยางพารา ภายในระยะเวลาระหว่างเดือน พ.ย.61-มี.ค.62 โดยงบฯปี 62 อปท.ทั่วประเทศ จะใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างถนน จำนวน 1,118 โครงการ (929 อปท.) ใช้ปริมาณน้ำยางพารา 8,110.59 ตัน และใช้เงินจ่ายขาดสะสม ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน 1,128 อปท. ใช้ปริมาณน้ำยางพารา 8,781.23 ตัน รวมปริมาณน้ำยางพาราที่ อปท.จะใช้จำนวนกว่า 16,891.82 ตัน และการเสนอของบฯปี 63 ขอให้ อปท.ให้ความสำคัญกับโครงการที่ใช้ยางพาราเป็นลำดับแรกใน ต.ค.62 อีกด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้