วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สถ.ขับเคลื่อน 'วัด-ประชา-รัฐ-สร้างสุข' ตามแนวทาง5 ส เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

สถ.ขับเคลื่อน 'วัด-ประชา-รัฐ-สร้างสุข' ตามแนวทาง5 ส เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

  • Share:

สถ.ขานรับขับเคลื่อนโครงการ "วัด-ประชา-รัฐ-สร้างสุข" สั่งท้องถิ่นช่วยเผยแพร่หลักพัฒนาวัดตามหลัก 5 ส โดยวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนา เพื่อความเข้มแข็งชุมชน ชู 1 อปท.1 วัด ร่วมโครงการ

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้แทนฝ่ายคฤหัสถ์ถวายสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโครงการเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตประชุมสัญจร กับคณะกรรมการคณะธรรมยุต และคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุตทั้ง 5 คณะ พร้อมกล่าวถวายข้อมูล เรื่อง "โครงการวัด-ประชา-รัฐ-สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส" แก่พระสังฆาธิการผู้เข้าประชุม กว่า 130 รูป โดยมีพระพรหมมุนี เลขาธิการคณะธรรมยุต วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานอำนวยการจัดประชุมฯ กราบทูลถวายรายงาน และมีนายจิรวิทย์ นิยมธรรม รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)เข้าร่วม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวถวายข้อมูลถึง "โครงการวัด-ประชา-รัฐ-สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส" ว่า นับเป็นมหากุศลยิ่ง ที่คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้เมตตาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 7,851 แห่ง รวมกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมหาเถรสมาคม(มส.) พศ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการนี้ เพื่อชุมชนเข้มแข็งตามแนวทาง 5 ส มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน

ทั้งนี้หลังลงนาม MOU กรมฯได้ดำเนินการโดยทันที โดยขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือ และขอคำปรึกษาหารือเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล หรือเจ้าอาวาสวัดแล้วแต่กรณี คัดเลือกวัดที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการฯ โดยให้ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอย่างน้อย 1 วัดเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ด้วย ในปัจจุบัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม 4,419 แห่ง และ 4,445 วัดเข้าร่วม และมีศาสนสถานอื่นๆ เช่น มัสยิด เข้าร่วม 39 แห่ง และปี 62 ทุก อปท.จะมีเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 2 ศาสนสถาน และความสำเร็จต่างๆของโครงการนี้ กรมฯจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้