วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประกาศ ปปช. กระทบ สังฆราช บังคับแจ้งทรัพย์สิน

ประกาศ ปปช. กระทบ สังฆราช บังคับแจ้งทรัพย์สิน

  • Share:

ทรงเป็นนายกสภามมร. พระเถระผู้ใหญ่-ก็ไม่อยู่ กก.รามคําแหงเตรียมลา วิษณุนัดหารือทางแก้ไข

พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ระบุประกาศของ ป.ป.ช.ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ส่งผลให้กรรมการ มมร.เตรียมลาออกทั้งหมด ที่สำคัญกระทบถึงสมเด็จพระสังฆราช เพราะดำรงตำแหน่งนายก มมร. อีกทั้งกรรมการสภา มมร. ส่วนใหญ่เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ หากเกิดความไม่พอใจแล้วไขก๊อกลาออกทั้งหมดจะทำอย่างไร ด้าน ผอ.สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เผยบอร์ด สนช.มีหน้าที่ทำเรื่องนโยบาย ไม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผลตอบแทนมีไม่มาก การแสดงทรัพย์สินกระทบต่อครอบครัวแน่ อธิการบดีรามคำแหงเผย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเตรียมลาออกแล้ว จี้ ป.ป.ช.ทบทวน ขณะที่ประชุม ป.ป.ช.เตรียมส่งรองเลขาธิการ ป.ป.ช. หารือกับนายวิษณุ เครืองาม 9 พ.ย.นี้

ภายหลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกประกาศเรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงิน แผ่นดิน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสทั้งที่จดทะเบียนและมิได้จดทะเบียน และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคล

ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมไปถึงนายกสภามหาวิทยาลัย กรมการศาสนา อธิการบดีของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยคำสั่งดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

ความคืบหน้ากรณีนี้ เมื่อวันที่ 8 พ.ย.พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผช.เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิต มหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่า กรณีการประกาศ ป.ป.ช.ตามมาตรา 102 นั้น มีการระบุถึงนายกสภา กรรมการสภา และอธิการบดี มมร.รวมอยู่ด้วย หากมีการบังคับใช้จริง โดยไม่มีการแก้ไข กรรมการสภา มมร.คงจะลาออกกันหมด รวมถึงตำแหน่งนายกสภา มมร.ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งอยู่ด้วย เพราะผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่ได้เข้ามาหาผลประโยชน์ ทั้งยังถือว่าเป็นผู้เสียสละจากภาระงานปกติ เข้ามาช่วยงานบริหาร มมร. หาก ป.ป.ช.อยากตรวจสอบเรื่องการทุจริต ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะให้ตรวจสอบ แต่ไม่ควรทำในลักษณะเหวี่ยงแหแบบนี้

ด้านนายเสถียร วิพรมหา นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพุทธศาสนา (สนพ.) กล่าวว่า ปกติตำแหน่งอธิการบดี และรอง มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.อยู่แล้ว แต่ในส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้น เป็นผู้ที่เสียสละเข้ามาทำงานให้มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยสงฆ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ โดย มมร.มีสมเด็จพระสังฆราช ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ส่วน มจร.มีพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกิดความไม่สบายใจแล้วลาออกกันหมด การบริหารงานจะทำอย่างไร แต่ยังเชื่อว่าทางออกเรื่องนี้จะไปในทิศทางที่ดี เพราะนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ไปหารือกับ ป.ป.ช.แล้ว

ในส่วนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)นั้น มีหน่วยงานในสังกัด ที่มีคณะกรรมการบริหาร ที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) รวมไปถึงสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้รับผลกระทบ เพราะแทบทุกแห่งจะมีคณะกรรมการมาจากภาคเอกชน

นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สนช. กล่าวว่า สนช.ได้รับผลกระทบชัดเจน เพราะมีบอร์ดมาจากภาคเอกชนมี 4 คน ขณะที่การทำงานของ สนช.เองก็ต้องยึดโยงกับภาคเอกชน ดังนั้น คำสั่งของ ป.ป.ช. จึงส่งผลกระทบค่อนข้างมาก ขณะนี้ กรรมการจากภาคเอกชนกำลังพิจารณาข้อมูล เพื่อที่จะตัดสินใจ ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพราะการทำงานของบอร์ดไม่ได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกี่ยวกับสัญญาใดๆทั้งสิ้น แต่บอร์ดมีหน้าที่ทำเรื่องนโยบายและ สนช.จะเดินหน้าต่อไปอย่างไร ผลตอบแทนก็ไม่มาก การแสดงบัญชีทรัพย์สินทั้งของตัวเอง ภรรยา และลูก ส่งผลกระทบแน่ โดยก่อนวันที่ 15 พ.ย.นี้น่าจะทราบผลชัดเจนว่า บอร์ด สนช.จะพิจารณาอย่างไร

ขณะที่ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด วท. กล่าวว่า วท.ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก โดยก่อนหน้านี้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนที่เป็นบอร์ด แสดงเจตจำนงว่าต้องการลาออก โดยตนได้ยับยั้งไว้ เพราะถ้าลาออกจะวุ่นวายมาก เพราะบทบาทของ วท.ต้องทำงานเชื่อมโยงกับภาคเอกชนค่อนข้างมาก จึงขอร้องผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนให้อยู่ในตำแหน่งไปก่อน เพราะยังมีเวลาศึกษา และขณะนี้ทราบว่า ป.ป.ช.กำลังทบทวนคำสั่ง

นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ สมาชิก สนช. และอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ประกาศของ ป.ป.ช.สร้างปัญหาให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาก เพราะบุคคลที่มหาวิทยาลัยเชิญมาส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ ทำให้เกิดความกังวล หากจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน เพราะหากยื่นผิด ก็จะมีความผิดทางกฎหมาย อยากให้ ป.ป.ช.ทบทวนเรื่องนี้ คำว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่ควรรวมถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพราะคนเหล่านี้ไม่มีเงินเดือน มีแค่เบี้ยประชุม อย่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงขณะนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายคนเปรยๆ จะลาออก หากต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน รวมถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยสายที่เป็นอาจารย์ก็อยากยื่นใบ ลาออกด้วย

นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิก สนช.ในฐานะรองประธานกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับประกาศ ป.ป.ช. เพราะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการเงินน้อยมาก จะประชุมงบประมาณเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้น สภามหาวิทยาลัยจึงไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสามารถไปล้วงลูกการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยได้ โดยอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยจึงไม่ตอบสนองต่อหลักคิดเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินของ ป.ป.ช. หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินจริง จะมีคนเก่ง คนดี ที่มหาวิทยาลัยเชิญ มาช่วยงานมหาวิทยาลัยลาออกจำนวนมาก เพียงพอที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยได้ การที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่อยากยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ได้เป็นเพราะกลัว ทุกคนไม่กลัว แต่เห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ โดยไม่สมเหตุผลกับตำแหน่งหน้าที่

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) กล่าวว่า เรื่องนี้ตนจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร ศมส.ได้รับทราบภายในวันที่ 19 พ.ย. และจะเปิดรับฟังความคิดเห็นกับเรื่องดังกล่าว ในส่วนของตนไม่รู้สึกกังวลอะไร เนื่องจากสมัยที่เป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเคยรายงานบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้ว

ส่วน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ทางศูนย์คุณธรรมจะรายงานเรื่องของ ป.ป.ช.ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ คุณธรรม ได้รับทราบในวันที่ 14 พ.ย.นี้ ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรมของชาติ มีความบริสุทธิ์ใจในการทำงานอยู่แล้ว

ด้าน พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช.กล่าวถึงกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างๆ เตรียมยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่พอใจประกาศของ ป.ป.ช.ว่า ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะ ป.ป.ช. อยู่ระหว่างรอฟังความเห็นจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และรอหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยจะพยายามให้ได้ข้อยุติภายในสัปดาห์หน้า

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นได้นัดวันกันแล้ว แต่ยังไม่มีการพูดคุยกับ ป.ป.ช.เพราะเขายังไม่สะดวก เนื่องจากต้องเตรียมข้อมูลหลายอย่าง มีประเด็นคำถามประมาณ 10 ข้อ และไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องพูดคุยกับประธาน ป.ป.ช.เท่านั้น แล้วแต่จะมอบหมายให้ใครมาก็ได้ เมื่อถามว่าพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และองคมนตรีที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศ ป.ป.ช. หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ตามกฎหมายถ้าดำรงตำแหน่งก็ต้องยื่น เมื่อถามว่า ส่วนตัวได้หาทางออกไว้แล้วใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า “ได้เตรียม ทางเข้าไว้” แต่ไม่เคยคิดใช้ ม.44 เพราะอำนาจอยู่ที่ประธาน ป.ป.ช.จะวินิจฉัย เมื่อถามย้ำว่าสุดท้ายแล้วจะมีทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่ายใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ ตนไม่กล้าพูด รู้อย่างเดียวตนต้องยื่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ ในที่ประชุม ป.ป.ช.หยิบยกกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างๆ คัดค้านการออกประกาศ ป.ป.ช.ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. โดยกรรมการ ป.ป.ช.หลายคนเป็นห่วงกรณีดังกล่าวจะเกิดปัญหาในวงกว้างต้องรีบแก้ไข ไม่ให้กระทบกรอบเวลาการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวที่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ ดังนั้นที่ประชุม ป.ป.ช.จึงมอบหมายให้สำนักกฎหมาย ป.ป.ช. ไปรวบรวมข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัยต่างๆท้วงติงมาทั้งหมด แล้วนำไปประมวลผลเรียบเรียงรายละเอียดต่างๆส่งให้ที่ประชุม ป.ป.ช. พิจารณาในสัปดาห์หน้า ส่วนการหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อสอบถามความเห็นของรัฐบาลนั้น ป.ป.ช.จะส่งนายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ไปพบนายวิษณุในวันที่ 9 พ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้