วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แฟนกีฬาสะท้อน! โพลหวังเห็น 'ก้องศักด' ปรับโฉม กกท. ให้ดีขึ้น

แฟนกีฬาสะท้อน! โพลหวังเห็น 'ก้องศักด' ปรับโฉม กกท. ให้ดีขึ้น

  • Share:

แฟนกีฬาชาวไทยคาดหวังอยากเห็น ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.คนใหม่ บริหารจัดการ กกท. ภายใต้หลักธรรมาภิบาลมากที่สุด จากการสำรวจความเห็นเรื่อง “เสียงสะท้อนจากแฟนกีฬาถึงผู้ว่าการ กกท.ป้ายแดง” ของ KBU SPORT POLL รวมทั้งต้องการให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์นักกีฬา และปรับโฉมราชมังคลากีฬาสถาน และสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ

KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายงาน ผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “เสียงสะท้อนจากแฟนกีฬาถึงผู้ว่าการ กกท.ป้ายแดง” สืบเนื่องจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ได้เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งในโอกาสเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้ ผู้ว่าการ กกท.คนใหม่ ได้แถลงข่าวพร้อมกับเสนอแนวนโยบายในการบริหารจัดการการกีฬาของชาติในหลากหลายมิติ และที่น่าสนใจ KBU SPORT POLL จึงสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนที่สนใจและติดตามข่าวสารทางการกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตลอดจนสะท้อนมุมมองที่มีต่อการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาชาติ

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่ติดตามและสนใจกีฬาในเขตกรุงเทพ-มหานครและปริมณฑล ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,093 คน แบ่งเป็นเพศชาย 641 คน คิดเป็นร้อยละ 58.65 เพศหญิง 452 คน คิดเป็นร้อยละ 41.35 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นและสะท้อนมุมมองที่มีต่อการบริหารจัดการของผู้ว่าการ กกท.คนใหม่ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

ความคาดหวังที่มีต่อผู้ว่าการ กกท. ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.41 คาดหวังให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากีฬาชาติ รองลงมา ร้อยละ 28.68 มีความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 15.83 มีภาวะผู้นำทางการกีฬา ร้อยละ 12.01 เข้าใจ เข้าถึงหัวใจของการกีฬา ร้อยละ 9.69 มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี และอื่นๆร้อยละ 3.38

สิ่งที่ควรเร่งปฏิรูปสำหรับการบริหารจัดการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 24.88 ระบบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา รองลงมา ร้อยละ 21.09 ยกระดับกีฬาไทยสู่สากล ร้อยละ 18.50 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ร้อยละ 16.69 ความเหลื่อมล้ำทางการกีฬา ร้อยละ 14.81 บุคลากรทางการกีฬา และอื่นๆร้อยละ 4.03

แนวนโยบายที่เข้าตาประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 28.63 การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล รองลงมาร้อยละ 24.09 สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์นักกีฬา ร้อยละ 20.66 การเตรียม ความพร้อมนักกีฬาสำหรับสู้ศึกนานาชาติ ร้อยละ 13.82 ปรับโฉมราชมังคลากีฬาสถาน ร้อยละ 10.00 สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ และอื่นๆ ร้อยละ 2.80.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้