วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คลังรื้อภาษีสำนักงานต่างชาติ

คลังรื้อภาษีสำนักงานต่างชาติ

  • Share:

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...รวม 4 ฉบับ เพื่อปรับปรุงมาตรการภาษีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับความโปร่งใสด้านภาษี การจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกทางหนึ่ง และเป็นการปฏิบัติตามโครงการต่อต้านการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายกำไร (BEPS) รวมทั้งป้องกันไม่ให้ถูกมาตรการตอบโต้จากประเทศอื่นๆ

โดยกระทรวงการคลังเห็นควรปรับปรุงมาตรการภาษีใหม่ มีสาระสำคัญคือ 1.สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH1) ให้ใช้แบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 10% สำหรับรายได้จากการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ ดอกเบี้ย และค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ แต่ของใหม่ได้เพิ่มเงื่อนไขว่า ค่าสิทธิต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพกรกำหนด และสิทธิทางภาษีให้ถึงรอบระยะเวลาบัญชี 2563

2.สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH2) ให้ใช้เหมือนเดิมคือ ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 10% สำหรับรายได้จากการให้บริการแก่วิสาหกิจในประเทศ ดอกเบี้ย และค่าสิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้จากการให้บริการวิสาหกิจในเครือต่างประเทศและเงินปันผล พร้อมเพิ่มเงื่อนไข ค่าสิทธิต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพกรกำหนด ส่วนระยะเวลาการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ 10-15 รอบระยะเวลาบัญชีเหมือนเดิม และกำหนดปี 2558 เป็นปีสุดท้ายในการจดแจ้ง

3.สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) ทุกอย่างเหมือนเดิมหมด เช่น ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 10% สำหรับรายได้จากการให้บริการหรือบริหารเงิน และค่าสิทธิแก่วิสาหกิจในเครือ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้จากการให้บริการหรือบริหารเงิน ค่าสิทธิ เงินปันผล กำไรจากการขายหุ้นแก่วิสาหกิจในเครือต่างประเทศ และรายได้จากการซื้อขายสินค้าในต่างประเทศและรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องและ 4.บริการการค้าระหว่างประเทศ (ITC) ยังคงยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้จากการซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้