วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พม.ลุยสร้างบ้านให้คนจน 4 ล้านครัวเรือน

พม.ลุยสร้างบ้านให้คนจน 4 ล้านครัวเรือน

  • Share:

ตั้งเป้าไทยมีที่อยู่คุณภาพครบปี 2579 ดันชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน “สร้างไทยไปด้วยกัน : สร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง” จัดโดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) หรือ พอช.และภาคีเครือข่าย ว่า วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็น “วันที่อยู่อาศัยโลก” หรือ World Habitat Day มีเป้าหมายเพื่อให้นานาประเทศให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และในปี 2561 ได้กำหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์ คือ “การจัดการขยะโดยเทศบาล” ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทยในปี 2561 ได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน การทำให้คนไทยมีบ้านอยู่อาศัยอย่างทั่วถึง รวมถึง ชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี โดย “บ้าน” จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านต่างๆ

พล.อ.อนันตพรกล่าวด้วยว่า ประเทศไทยโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยสาระสำคัญของแผนแม่บทดังกล่าว ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยไว้ว่า “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579” โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย 4 ล้านครัวเรือนที่ยังไม่มีบ้าน แผนแม่บทดังกล่าวมีกลไกขับเคลื่อนงาน ทั้งคณะกรรมการระดับชาติ จังหวัด และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ จากการดำเนินงานช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสามารถจัดสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้มีรายได้น้อยไปแล้วเกือบ 2 แสนครัวเรือน หากชุมชนและทุกฝ่ายมีความเข้าใจและร่วมมือกัน โดยรัฐบาลสนับสนุนก็จะทำทุกครัวเรือนมีบ้านที่น่าอยู่ได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำให้มากกว่าบ้าน โดยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้