วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'กรมการข้าว' ชูเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ เป็นข้าวมีคุณภาพ

'กรมการข้าว' ชูเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ เป็นข้าวมีคุณภาพ

  • Share:

"กรมการข้าว"ชูเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ สัญลักษณ์หลักประกันให้แก่ผู้บริโภคข้าวบรรจุถุง เป็นข้าวที่มีคุณภาพ ที่ได้รับการรับรอง โดยมีกรมการข้าวอนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้ เพื่อรับทราบ"ข้าวพันธุ์แท้"ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด หรือโมเดิร์นเทรด มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทย ตรงตามพันธุ์ มีคุณภาพมาตรฐาน มีการรับรองบนบรรจุภัณฑ์...

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.61 นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กล่าวว่า ในปัจจุบันทางกรมการข้าวได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ เพื่อเป็นการันตีได้ว่าเกษตรกรและผู้ประกอบการได้ขายข้าวพันธุ์แท้จริงให้กับผู้บริโภคโดยมีวัตถุประสงค์ผลักดันข้าว กข 43 และข้าวพันธุ์อื่นๆให้ได้รับรองเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ และส่งเสริมให้เกษตรกรปลุกข้าว กข43 โดยข้าว กข43 ซึ่งหากขัดสีออกแล้วเป็นข้าวขาว นำไปวางขายในท้องตลาดแล้ว ผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นข้าวพันธุ์ไหน จึงกำหนดใช้ "เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้" บนบรรจุภัณฑ์ของ ข้าว กข 43 เพราะข้าวขาวนิ่ม พอเป็นที่นิยมแล้ว ผู้บริโภคอาจจะไม่ทราบว่ามีการนำข้าวขาวทั่วไปปลอมปน ซึ่งข้าว กข 43 ของจริงราคาแพงกว่า และผลิตได้ไม่มาก จึงทำให้มีการปลอมปนขายข้าว กข43 ในท้องตลาด

ทั้งนี้กรมการข้าวได้ให้เมล็ดพันธุ์กับกลุ่มชาวนาไปปลูก หลังการเก็บเกี่ยวต้องสีแปรโดยสหกรณ์หรือโรงสีข้าวที่ได้รับมาตรฐาน GMP และข้าวสารได้รับการรับรองมาตรฐาน Q สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) โดยระบบ QR Trace เมื่อผู้บริโภคสแกน QR Code จะทราบถึงข้อมูลแหล่งที่มาของข้าวได้อีกด้วย หรือผู้ได้รับอนุญาตจะต้องใช้ "เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้" กับสินค้าที่ผลิตจากผลิตผลที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากกรมการข้าว ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยต้องแสดงเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ คู่กับเครื่องหมาย Q หรือ เครื่องหมาย organic Thailand ให้ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์ข้าว ซึ่งจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้า เพื่อตรวจติดตามตลอดอายุการได้รับอนุญาต โดยผ่านขั้นตอนการขออนุญาตใช้ตรารับรองของทางกรมการข้าว

อย่างไรก็ตามกรมการข้าวได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา หากผู้ใดลอกเลียนแบบ "เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้" จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ แต่หากมีการปลอมเครื่องหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะได้รับโทษตามข้อกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของกระทรวงพานิชย์ ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้าว กข43 และผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการดำเนินนโยบายการผลิตและจำหน่ายข้าวคุณภาพ นอกเหนือจากการจำหน่ายข้าวทั่วไป เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างถึงความสำเร็จในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานข้าว กข43 อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง (เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กข43 และสหกรณ์การเกษตร) กลางทาง (ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว) และปลายทาง (โมเดิร์นเทรด) ทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมั่นใจว่ามีตลาดรับซื้อข้าวที่แน่นอน

นอกจากนี้ข้าวพันธุ์ กข43 ยังเป็นตัวอย่างข้าวนำร่องที่ได้รับการรับรอง "เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้" และในอนาคตผู้ประกอบการสามารถนำข้าวพันธุ์อื่น ไปขอรับรองเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ได้เช่นเดียวกัน โดยผ่านขั้นตอนการขออนุญาตใช้ตรารับรองของทางกรมการข้าว ทั้งนี้ข้อดีของ เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ที่ติดอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการนั้น จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้ว่า เป็นข้าวพันธุ์แท้ ไม่มีการปนจากข้าวพันธุ์อื่น และมั่นใจได้ว่ามีการควบคุมกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองจากกรมการข้าวอย่างแท้จริง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้