วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ หนุนเยาวชนไทย เป็นพลังพัฒนาชาติ พร้อมปลูกฝังหน้าที่พลเมือง

นายกฯ หนุนเยาวชนไทย เป็นพลังพัฒนาชาติ พร้อมปลูกฝังหน้าที่พลเมือง

  • Share:

นายกฯ ยกแนวคิด "เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน" ผลักดันเยาวชนไทย เป็นพลังพัฒนาชาติในอนาคต ย้ำความแตกต่างไม่ใช่เหตุนำสู่ความแตกแยกเสมอไป พร้อมขอร่วมเป็นกำลังใจ จนท.ความมั่นคง รักษาอธิปไตยแนวชายแดน เพื่อความสงบของบ้านเมือง 

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า วันที่ 20 ก.ย.ของทุกปีจะเป็น "วันเยาวชนแห่งชาติ" และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 2 พระองค์ ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในฐานะ "ยุวกษัตริย์" คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ในส่วนของรัฐบาลให้ความสำคัญส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เจริญเติบโตสมตามวัย ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และมีความเข้าใจในการดำรงชีวิตตามกฎระเบียบของสังคม ด้วยแนวคิด "เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน"

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้เยาวชนหนุ่มสาว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ภายใต้แนวคิด "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ" เป็นวัยที่มีพลัง กล้าคิด กล้าแสดงออก เติบใหญ่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ สามารถพัฒนาศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ แสดงความสามารถของตนเองโดยการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม อาทิ กิจกรรมจิตอาสา ที่ส่งเสริมการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับพร้อมเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในอนาคต

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า อันเป็นที่มาของการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติในปีนี้ ภายใต้หัวข้อ "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด" ซึ่งเป็นการนำเสนอกิจกรรมหรือเรื่องราวคุณความดีของเยาวชนที่ได้เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคน ทุกฝ่าย และความภาคภูมิใจที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ณ ภูมิลำเนาของตนในแต่ละจังหวัด ทั่วพื้นแผ่นดินไทย ซึ่งจะเป็นการจุดประกายแห่งพลังความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย ทั้งส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปและการสร้างชาติในอนาคต โดยการบริหารจัดการด้านการศึกษา ที่จะต้องมุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับเด็กและเยาวชนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและยึดถือในชีวิตประจำวัน อาทิ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง การสร้างหลักคิดอย่างมีตรรกะ มีเหตุ มีผล ความคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์รอบๆ ตัว ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและที่สำคัญ ก็คือความรู้คุณค่าในตนเอง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า เมื่อต้นสัปดาห์ ตนและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีโอกาสไปลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนภาคเอกชน และข้าราชการในพื้นที่ จ.เลย และ จ.เพชรบูรณ์ มีการประชุม ครม.ในพื้นที่ด้วย ที่ประทับใจอย่างมากและขอชื่นชมคือ ความเข้มแข็ง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนพัฒนาท้องถิ่นของตนให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการกระชับความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐอย่างเข้มแข็งในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ด้วย

หากเรามองย้อนกลับไปหลายปีก่อน พื้นที่บริเวณรอยต่อของ จ.เลย จ.เพชรบูรณ์ และ จ.พิษณุโลก เดิมเคยเป็นพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นสำคัญของกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ที่ต่อสู้กับอำนาจรัฐมาอย่างยาวนานนับสิบปี ในช่วงเวลานั้นมีความต่างทางความคิดในพื้นที่สูง จนนำไปสู่การต่อสู้ทางอุดมการณ์ ความเชื่อ และรุนแรงขึ้น ถึงขั้นมีการสูญเสียในที่สุด แต่ปัจจุบันเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านั้นได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว และเป็นสิ่งคอยเตือนใจให้เราเรียนรู้ว่า "ความแตกต่างไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ความแตกแยกเสมอไป" หากเรารู้จักเรียนรู้ เข้าใจ บริหารจัดการและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม สามารถพึ่งพาอาศัยกันและกัน อีกทั้งไม่ปล่อยให้ใครรู้สึกว่าถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ตนได้เห็นตัวอย่างของการพัฒนาในหลากหลายมิติ ที่ไม่ได้แค่เข้ามาลบร่องรอยแห่งความขัดแย้งได้อย่างสมบูรณ์ แต่ยังสร้างความเจริญให้กับพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นความเข้มแข็ง ความสามัคคีของชุมชน ความหลากหลายชาติพันธุ์ในจังหวัดเลย ที่ต่างอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างผสานกลมกลืน จนเป็นสังคมสมานไมตรี มีความคิดบวก พร้อมร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า เห็นการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนละนวัตวิถีตามแนวทางประชารัฐที่อ.เชียงคาน จ.เลย ส่วน จ.เพชรบูรณ์ เห็นการจัดการโครงการชุมชนไม้มีค่าตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ในวันข้างหน้าด้วยการปลูกไม้มีค่าบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่

นอกจากนี้เรายังได้เห็นการริเริ่มโครงการสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้สัญลักษณ์กรีน มาร์เก็ต โดยคนในชุมชน จ.เพชรบูรณ์ การเริ่มต้นลงมือสร้างทำด้วยการร่วมแรงร่วมใจของคนในชนบทมีความสำคัญมาก และถือได้ว่าเป็นแนวทางแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนจากภายใน เพราะคนในชุมชนนั้นๆ รู้จักรากเหง้า ตัวตน แนวคิด และมรดกต้นทุนของท้องถิ่นดีกว่าคนอื่น ซึ่งเป็นคนนอก เมื่อมีข้อติดขัด หรืออุปสรรค ก็สามารถขอความช่วยเหลือ หรือขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างราบรื่น ในขณะที่ภาครัฐก็ต้องอำนวยความสะดวกให้กับสิ่งที่ประชาชนคิด และลงมือทำ บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อให้การพัฒนาดำเนินไปได้จนบรรลุเป้าหมายซึ่งก็คือนัยที่แท้จริงของคำ ประชารัฐที่จะทำให้การสร้างไทยไปด้วยกันเกิดขึ้นได้จริง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ตนขอเป็นกำลังใจและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยส่งกำลังใจไปถึงแนวหน้าของเรา ทั้งอาสาสมัครทหารพราน ตำรวจตระเวนชายแดน ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการตามแนวตะเข็บชายแดน หรือแนวพื้นที่ห่างไกล เพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศ และป้องกันการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ทั้งการขนยาเสพติด การลักลอบค้าของเถื่อน-สินค้าผิดกฎหมาย ไปจนถึงการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข และประชาชนแนวหลังทุกคนนอนหลับอย่างมีความสุข ตนขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกท่านมีสวัสดิภาพ และสามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมเกียรติ สมดังอุดมการณ์ "รักชาติ รักแผ่นดิน" ของทุกๆ คน ด้วยความไม่ประมาท และมีสติอยู่เสมอ ความยากในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ก็คือผู้ก่อความไม่สงบ มักจะอาศัยการแต่งตัวเลียนแบบเจ้าหน้าที่ เลียนแบบทหารตำรวจระหว่างการก่อเหตุร้ายต่างๆ นอกจากจะง่ายต่อการหลบหนี แฝงตัวปะปนอยู่กับชาวบ้านโดยไม่มีใครสงสัย ยังยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แล้ว ยังอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดต่อพี่น้องประชาชนได้โดยง่ายอีกด้วย ก็ขอให้ทุกๆ คน ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเรา

"หากพบเห็นสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งสายด่วน 191 หรือพบอุบัติเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน 1669 ทั้ง 2 เบอร์ ที่จำง่ายและใช้ได้ทุกๆ พื้นที่ทั่วประเทศ กรุณาบันทึกไว้ในโทรศัพท์ด้วย" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้