กีฬา
100 year

พัฒนาที่ดินวางแผนรับภัยแล้ง ป้องกันดินแปรสภาพ ทะเลทราย

30 ธ.ค. 2553 05:00 น.
SHARE

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ซึ่งสาเหตุเกิดจากความ เสื่อมโทรมของสภาพดิน รวมถึงพื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยของการขยายตัวของพื้นที่ดินเค็ม ประกอบกับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าเกณฑ์ ปกติ จากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ปัญหาความแห้งแล้งและดินเสื่อมโทรมทวีความรุนแรงมากขึ้น

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์และติดตามพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าพื้นที่เสี่ยง ภัยแล้งมีประมาณ 44 จังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็นในภาวะแห้งแล้งปกติมีพื้นที่ประมาณ 28.5 ล้านไร่ และในภาวะแห้งแล้งผิดปกติมีพื้นที่ประมาณ 38.5 ล้านไร่ ซึ่งถือเป็นปริมาณพื้นที่ที่มากพอสมควร และถ้าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนก็จะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรอย่างแน่นอน

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว กรม ได้มีแผนที่จะดำเนินกิจกรรมต่อต้านการแปรสภาพเป็น ทะเลทรายตลอดจนกิจกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิ อากาศและลดโลกร้อน อาทิ รณรงค์ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ โดยเฉพาะในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปัญหาดินเค็มมากที่สุด เพื่อลดการแพร่กระจายของคราบเกลือ สาเหตุของปัญหาดินเค็ม

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าปรับปรุงแผนที่แล้งซ้ำซาก เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาพื้นที่เสี่ยง ภัยแล้งให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน อธิบดีกรมพัฒนา ที่ดินกล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้