วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศิลปาชีพบางไทร..สานงานศิลป์แผ่นดิน ปั้นเกษตรกรเขตปฏิรูปที่ดินทำกินยั่งยืน

ศิลปาชีพบางไทร..สานงานศิลป์แผ่นดิน ปั้นเกษตรกรเขตปฏิรูปที่ดินทำกินยั่งยืน

  • Share:

“ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่า คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมือทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวนา ชาวไร่ หรืออาชีพใด อยู่สารทิศใด คนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้”

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ด้วยมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในภารกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ยากไร้ ปี 2523 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นสถานฝึกอบรมศิลปาชีพแก่เกษตรกรและผู้ยากไร้จากทั่วทุกภูมิภาค ให้พ้นจากความทุกข์ยาก และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยโบราณให้คงอยู่ต่อไป

ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ 7 ธ.ค.2527 โดยมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจด้านการฝึกอบรม ฝึกฝนทักษะงานช่างฝีมือ รับสมัครและคัดเลือกยุวเกษตรกร บุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดินแต่ละจังหวัด เข้ารับการฝึกอบรม นอกจากจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นักเรียนศิลปาชีพยังจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 130 บาทต่อราย ตลอดหลักสูตร

ปัจจุบันมีผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมศิลปาชีพ รวมทั้งสิ้น 88 รุ่น จำนวน 11,237 ราย...ไม่เพียงเกษตรกรจะได้ใช้ทักษะที่ฝึกอบรมมาสร้างงานศิลป์ หัตถกรรม เป็นรายได้เสริมความมั่นคงให้กับครอบครัว นอกเหนือจากทำเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว ยังทำให้ทายาทเกษตรกรหลายคนได้มีโอกาสสร้างผลงานนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบรมวงศานุวงศ์ทุกปี และได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลกอีกด้วย

โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจะถูกส่งไปจำหน่ายที่ร้านจิตรลดาและสาขาทั่วประเทศ โดยทรงเอาเป็นพระราชธุระในการจัดหาตลาดสำหรับจำหน่ายสินค้าโดยมีเป้าหมายในการสร้าง “สกุลช่างศิลปาชีพบางไทร” และมีการวางมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯไม่ว่าสาขาใดต้องมีมาตรฐาน ความงดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ของสกุลช่างศิลปาชีพบางไทรและสามารถไว้วางใจในคุณภาพที่มีมาตรฐานระดับสากลเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมสู่ตลาดในอาเซียนและขยายสู่ตลาดโลก

และในปี 2561 ส.ป.ก.มีแผนจัดฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน คัดเลือกผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนและแจ้งความจำนงเข้ารับการฝึกอบรมที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จำนวน 1,000 ราย เพื่อฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการอันนำไปสู่การพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ตรงตามความต้องการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-3536-6090-1.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้