วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'บิ๊กฉัตร' ขับเคลื่อนภาคใต้ ย้ำแผนงานต้องชัดเจนสอดรับยุทธศาสตร์ชาติ

'บิ๊กฉัตร' ขับเคลื่อนภาคใต้ ย้ำแผนงานต้องชัดเจนสอดรับยุทธศาสตร์ชาติ

  • Share:

"บิ๊กฉัตร" มอบนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาภาคใต้ ย้ำแผนงานต้องชัดเจนสอดรับยุทธศาสตร์ชาติ ตอบโจทย์พื้นที่ พร้อมทำทันทีเมื่องบมาถึง

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.61 ที่ จ.สงขลา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ และภาคใต้ชายแดนแบบบูรณาการ ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสในการกำหนดทิศทางนโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน รวมทั้งเป็นโอกาสในการร่วมกันคิดแผนงานโครงการ เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 และต่อๆไป โดยเป็นการร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า การดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีแรกของการใช้กลไกการบริหารงานเชิงพื้นที่ ประกอบกับมีข้อจำกัดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามปฏิทินงบประมาณ ทำให้เกิดปัญหาในหลายๆด้าน ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ ทั้งกระทรวง กรม และส่วนราชการ ควรนำเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภาค มาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนของหน่วยงาน การดำเนินโครงการควรกำหนดเจ้าภาพหลักที่ชัดเจน มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรใช้แผนพัฒนาภาคเป็นกรอบในการจัดทำ ซึ่งต้องคำนึงถึงศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเป็นตัวชี้วัด ลำดับความสำคัญ และมีความพร้อมในการดำเนินการทุกด้าน สามารถทำได้ทันทีที่มีการอนุมัติงบประมาณ เพื่อลดการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณและโครงการ ซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อน ในส่วนการพัฒนาภาคใต้ รัฐบาลมีแผนในการดำเนินหลักๆ คือ 1. การท่องเที่ยว 2. ภาคเกษตร 3.การบริหารจัดการน้ำ และ 4.เรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ในการเตรียมแผนงานโครงการ สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการภาค จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563 ขอให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญแผนงานโครงการ ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน และสัมฤทธิ์ผลสามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัด โดยจัดลำดับความสำคัญโครงการ คำนึงถึงศักยภาพ ความจำเป็นเร่งด่วน และจุดเน้นตามแนวทางการพัฒนา อาทิ ด้านการเกษตร มีการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรปลอดภัย ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร ด้านบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ การพัฒนาและบริหารจัดการให้เพียงพอกับเกษตร อุปโภคบริโภคและป้องกันอุทกภัย เป็นต้น

พล.อ.ฉัตรชัย ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่ ต้องให้ความสำคัญ และนำมาประกอบการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมในแผนงานโครงการและงบประมาณ อาทิ การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยคำนึงถึงการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำ การประยุกต์ใช้รูปแบบโครงการแก้มลิง การพัฒนาระบบและปรับปรุงระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือน การทำแผนรับมืออุทกภัย แผนเผชิญเหตุ ขณะเดียวกันยังมีเรื่องการแก้ไขปัญหาประมง การลดความเหลื่อมล้ำ และการแก้ไขปัญหายางพารา ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐต้องมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้กลุ่มน้ำดำรงชีพอยู่ได้เนื่องจากเรื่องราคาเราไม่สามารถกำหนดได้เอง ตลอดจน การสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน เป็นต้น

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้