วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทูตน้ําใจ ร่วมรณรงค์บริจาค เพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล 2561

ทูตน้ําใจ พรีเซนเตอร์เข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ.2561 ร่วมรณรงค์การขอรับบริจาคเงิน เพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ.2561 เข็มที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.8 (วันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน) ผู้พระราชทานกำเนิด "แพทย์จุฬาฯ" และเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม ฝึกการกู้ชีพเบื้องต้น (ซีพีอาร์) โดยนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ทางเชื่อม รถไฟฟ้าบีทีเอส ห้างสยามสแควร์วัน

เข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ.2561 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญรูป พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ประทับเหนือพระเก้าอี้ ตามแบบพระบรมราชานุสาวรีย์จริง ท่ีประดิษฐานด้านหน้าอาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยจัดทำพระบรมรูปเป็น สีเงิน โดยมีตรา พระเกี้ยว เป็นสัญลักษณ์แทน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นตามพระราชปรารภของพระองค์

ฐานของเข็มกลัดเป็นรูปพวงมาลา อันเป็นการแสดง ความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระองค์ เนื่องในวันอานันทมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระองค์ นอกจากนี้พวงมาลายังประดับด้วยดอกกุหลาบสีม่วง ซึ่งตรงกับสีของวันอานันทมหิดลในปี 2561 ท่ีตรงกับวันเสาร์ ด้านหน้าของพวงมาลามีตัวอักษร คำว่า วันอานันทมหิดล ๒๕๖๑" ด้านหลัง มีตัวอักษรคำว่า "คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เข็มวันอานันทมหิดล ที่จัดทำข้ึนนี้ ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคได้ในราคา เข็มละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สนับสนุน มูลนิธิอานันทมหิดล และมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย รวมท้ัง ยังนำไปช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ และผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสนับสนุนกิจกรรมฝึกการกู้ชีพเบื้องต้น โดยนิสิตแพทย์ จุฬาฯ ซึ่งจะจัดกิจกรรมออกหน่วยเพื่อให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้การกู้ชีพเบื้องต้น เพื่อท่ีจะช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกวิธี และเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทย

ประชาชนท่ัวไปสามารถร่วมใจ บริจาค-ขอรับ เข็มวันอานันทมหิดล ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. บริจาคเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ช่ือบัญชี วันอานันทมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขท่ีบัญชี 045-508231-4 (เข็มละ 100 บาท)

จากนั้น ลงทะเบียนผู้บริจาคออนไลน์ และติดตามสถานะการบริจาค ได้ทางเว็บไซต์ anandaydonation.docchula.com เลือกการจัดส่งแบบธรรมดา (จัดส่งฟรี) หรือแบบลงทะเบียน (เพิ่มเงิน 40 บาท)

2. บริจาค ณ จุดรับบริจาคได้แก่อาคาร ภปร อาคารวชิรญาณวงศ์ ศาลาทินทัตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคาร อปร และ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. การออกรับบริจาค โดยกลุ่มนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 ตามสถานที่ต่างๆ ณ ศูนย์การค้า ธนาคารและโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

4. ต่างจังหวัด ร่วมบริจาค–ขอรับเข็มวันอานันทมหิดล ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลประจำจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ท่ัวประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอานันทมหิดล ช้ัน 1 โทร. 02 256 4183 หรือ 02 256 4462 วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 17.00 น. หรือทาง www.facebook.com/anandmahidol.day

เข็มที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.8 (วันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน) ผู้พระราชทานกำเนิด "แพทย์จุฬาฯ" และเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม ฝึกการกู้ชีพเบื้องต้น (ซีพีอาร์) ... 13 มิ.ย. 2561 15:15 13 มิ.ย. 2561 16:45 ไทยรัฐ