วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชือด 11 กรรมการ EARTH หมกหนี้ 2.6 หมื่นล้านลวงเจ้าหนี้-นักลงทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษกรรมการและอดีตกรรมการบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) รวม 11 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรณียินยอมให้ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสำคัญเกี่ยวกับหนี้สินที่เพิ่มขึ้น 26,000 ล้านบาท เพื่อลวงไม่ให้ผู้ลงทุนและเจ้าหนี้รู้รายละเอียดที่แท้จริงของหนี้สิน

โดยผู้ถูกกล่าวโทษคือ (1) นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ (2) นายขจรพงศ์ คำดี (3) นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ (4) นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ (5) นายพิพรรธ พิหเคนทร์ (6) นายพิบูล พิหเคนทร์ (7) นางสาวกาญจนา จักรวิจิตโสภณ (8) นายสมเกียรติ ศุขเทวา (9) นายสุริยาภรณ์ บุญชัย (10) นายเอกนฤน ธรรมมารักษ์ และ (11) นายธงชัย วัฒนโสภณวงศ์

สืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนหลายรายร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้สินจำนวน 26,000 ล้านบาทที่เพิ่มขึ้น ภายหลังจากที่ EARTH ส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 60 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินนี้เป็นเหตุให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 10,349 ล้านบาท เป็นติดลบ 15,651 ล้านบาท และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ EARTH เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อ ก.ค.60 ก.ล.ต.จึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความมีอยู่และสถานะของหนี้สินที่เพิ่มขึ้น 26,000 ล้านบาท

จากการตรวจสอบ ก.ล.ต.พบว่า รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลที่ EARTH เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์หลายครั้ง EARTH ไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นค่าเสียหายพิเศษหรือค่าเสียโอกาส ซึ่งจากรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษที่ ก.ล.ต.สั่งให้ EARTH จัดทำ ระบุว่า มูลหนี้ดังกล่าวไม่สามารถบันทึกเป็นหนี้สินในงบการเงินตามมาตรฐานการ บัญชี และได้ระบุความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายรายหนึ่งว่า หนี้สินส่วนที่เป็นค่าเสียหายพิเศษตามข้อตกลงในสัญญากำหนดว่าคู่สัญญาคือ EARTH ไม่ต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้ EARTH ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดของมูลหนี้ดังกล่าวก่อนที่จะนำมูลหนี้ทั้งจำนวนไปรวมเป็นหนี้สิน และยื่นขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

การกระทำข้างต้นของกรรมการ และอดีต กรรมการของ EARTH ทั้ง 11 ราย ที่ร่วมกันดำเนินการมีส่วนรู้เห็น ยินยอม หรือสนับสนุนให้ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสำคัญในรายละเอียดของหนี้สินดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการลวงให้ผู้ลงทุนและเจ้าหนี้เข้าใจผิดว่า EARTH มีภาวะหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน เป็นความผิดตามมาตรา 312 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ปี 35 ก.ล.ต.จึงกล่าวโทษผู้กระทำผิดต่อดีเอสไอ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยการกระทำผิดอาจต้องระวางโทษอาญาโดยจำคุกตั้งแต่ 5-10 ปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนถึงหนึ่งล้านบาท นอกจากนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างตรวจสอบประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและการบันทึกบัญชี ซึ่งหากพบว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต.จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

การถูกกล่าวโทษนี้ มีผลให้กรรมการและอดีต กรรมการข้างต้นเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบัน EARTH อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลายหลังบริษัทมีหนี้ปูดเพิ่มมา 26,000 ล้านบาท จนทำให้ มีหนี้สินล้นพ้นตัวกว่า 40,000 ล้านบาท โดยมีกรุงไทย เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ 12,000 ล้านบาท กสิกรไทย 2,800 ล้านบาท กรุงศรีอยุธยา 1,800 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า 350 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 2,900 ล้านบาท และหนี้หุ้นกู้อีก 5,500 ล้านบาท ขณะที่ธนาคารกรุงไทยยังได้กล่าวโทษร้องทุกข์ต่อดีเอสไอให้ดำเนินคดีกับ EARTH หลังพบว่ามีการปลอมแปลง ใบส่งสินค้าทางเรือ (B/L) นำเข้าถ่านหินจากอินโดนีเซีย ของ EARTH และนำมาใช้ในการขอสินเชื่อ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษกรรมการและอดีตกรรมการบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) 13 มิ.ย. 2561 05:11 13 มิ.ย. 2561 05:11 ไทยรัฐ