วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาพัฒน์ยุคใหม่ไม่ขึ้นหิ้ง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.นครสวรรค์ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยมีสาระสำคัญคือ ให้ยกเลิก พ.ร.บ.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปี 2521 และกำหนดให้จัดตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็น ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งมีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและโลก

ขณะเดียวกัน ให้ยกเลิกสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แต่ตั้งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้ามาดำเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าว สืบเนื่องจากใน พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติปี 2560 กำหนดให้ สศช.ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ แต่โครงสร้าง สศช.ไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนาที่เกิดขึ้น ครม.จึงมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในร่างใหม่นี้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี พร้อมทั้งกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ จะไม่ใช่มีแผนพัฒนาฯไว้ขึ้นหิ้ง ต้องนำไปปฏิบัติและมีการประเมินผลด้วยทุกปีว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.นครสวรรค์ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)... 13 มิ.ย. 2561 04:14 13 มิ.ย. 2561 04:17 ไทยรัฐ