วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สถ.ลงพื้นที่เชียงราย มอบนโยบายการศึกษา เน้นพัฒนาการเรียนการสอน

สถ.ลงพื้นที่เชียงราย มอบนโยบายการศึกษา เน้นพัฒนาการเรียนการสอน

  • Share:

"อธิบดีท้องถิ่น" ลงพื้นที่เชียงราย เดินหน้าพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก อปท. เน้นเร่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ชื่นชมเทศมนตรีนครเชียงรายส่งเสริมการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม และพัฒนาการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ของชาติ พร้อมปลุกจิตสำนึกจัดการขยะถูกวิธีเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวฝากให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ เพราะเด็กเล็กที่อายุระหว่าง 0-5 ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต กรมฯ จึงมุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงขอให้มีแนวทางในการเปิดรับดูแลเด็กเล็กตลอดทั้งปี ไม่มีปิดเทอม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน ทุกๆ วัน อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจเมื่อลูกหลานมาอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่น และให้ทุกคนในสังคม มาร่วมกันเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเราให้กว้างไกล รวมถึงให้ร่วมกันปลูกฝังพฤติกรรมรักการอ่านให้แก่เด็กไทย โดยให้มีที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” โดยการจัดมุมหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กได้ดูรูปภาพ อ่านหนังสือนิทาน ฟังนิทาน ตามแนวทาง ที่กรมฯ จะขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานที่อ่านหนังสือครบทุกแห่ง เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และประชาชนในท้องถิ่นมีความรักการอ่าน รวมถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สามารถศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นำไปต่อยอด และพัฒนาชุมชนของตนเองได้

สำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด อปท. นั้น กรมฯ มุ่งหวังให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดี บุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณธรรม ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ที่มีการสาธิตการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้ครูเปลี่ยนวิธีสอน โดยเปลี่ยนจากผู้สอนเป็นโค้ช /เน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ คิด วิเคราะห์ และให้เด็กปรับวิธีเรียน โดยการค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม มีการเรียนผ่านการฝึกปฏิบัติ ทำงานเป็นทีมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

ส่วนการช่วยกันดูแลบ้านเมืองให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ต้องช่วยเป็นกำลังสำคัญในเรื่องการสร้างจิตสำนึก ให้สังคมตระหนักรู้ถึงหลักการ 3Rs หรือ 3ช (ใช้น้อย - Reduce /ใช้ซ้ำ -Reuse / นำกลับมาใช้ใหม่ - Recycle) ร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน รวมถึงร่วมกันสานต่อแนวทางของ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน โดยช่วยกันจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และใช้พื้นที่ที่ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนได้จัดทำไว้ นำไปเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกให้แก่พี่น้องประชาชน และล่าสุด กรมฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยมุ่งหวังให้เป็นโครงการนำร่องสู่การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนที่กำลังเป็นปัญหาการจัดการในปัจจุบัน เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ ไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารด้วย

"วันนี้รู้สึกประทับใจในความทุ่มเทของนายกเทศมนตรีนครเชียงรายในการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของโรงเทศบาลนครเชียงราย 1-8 เป็นอย่างมาก ที่สามารถช่วยพัฒนาให้เด็กมีทั้งความเก่งและดีเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป จนมีปรากฏการณ์แย่งกันมาสมัครเรียนกับโรงเรียนของเทศบาล ที่เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบความรู้ความสามารถอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ของชาติและของโรงเรียนในสังกัดอีกมากมาย และต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ที่จะช่วยถอดบทเรียนเพื่อใช้เป็นบทเรียนในการยกระดับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ในการนำไปศึกษาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น" นายสุทธิพงษ์ กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้