วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประเมินปัญหา-อนาคตไทยแลนด์ สศช.-โออีซีดีร่วมผนึกกำลัง ทำรายงานเชื่อมโยงหลายมิติ

ประเมินปัญหา-อนาคตไทยแลนด์ สศช.-โออีซีดีร่วมผนึกกำลัง ทำรายงานเชื่อมโยงหลายมิติ

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ (Thailand’s MDCR) ที่ สศช.ได้ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี) จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นการประเมินความจำเป็น ปัญหา และอนาคตของประเทศไทยโดยกำหนดประเด็นเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ พร้อมทั้งออกแบบนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อกำหนดทิศทางให้ประเทศไทยสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ทั่วถึง เท่าเทียม และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุนการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆให้มีความครอบคลุมชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยและโออีซีดี ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในเรื่องสำคัญสำหรับประเทศไทยและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และการเป็นประเทศรายได้สูงต่อไป

สำหรับการจัดทำรายงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การประเมินสถานการณ์ประเทศไทยโดยรวม โดยประเมินด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง และการปกครอง มีประเด็นสำคัญ เช่น ควรวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจโลก จีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควรวิเคราะห์การใช้งบประมาณและแผนการใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญของการวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการคลัง ส่วนระยะที่ 2 การวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นเชื่อมโยงหลากหลายมิติพร้อมข้อเสนอนโยบาย ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลในช่วงครึ่งหลังของเดือน พ.ค.นี้ ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นเชื่อมโยงหลากหลายมิติ พร้อมข้อเสนอ 3 ประเด็น คือ รูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาโครงสร้างนอกระบบในสังคมไทย การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเข้มข้น การบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐที่ยังขาดบริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ และระยะที่ 3 แปลงข้อเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้