วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปปร.22 (ต่อ)

ปปร.22 (ต่อ)

โดย ซี.12
16 พ.ค. 2561 05:03 น.
  • Share:

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (ปปร.22) ของสถาบันพระปกเกล้า ชุดแรกบันทึกไปแล้ว 35 ราย

ตอนนี้มาถึงชุดที่สองลำดับที่ 36 ถึง 70 ประกอบด้วย

36.นายทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ์ อุปนายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 37.นายทัชชัย ธรรมเที่ยง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ 38.นางสาวทิพย์สุดา กิจจาพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัททิพย์พิพัฒน์และเอกรัฐกรุ๊ป 39.พลอากาศตรีนายแพทย์ธนวิตต สกุลแสงประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ 40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยเอก ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

41.พลโทธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก 42.นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร รองเลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทย 43.นางนงลักษณ์ ทวีรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทย แอ็กโกร อินเตอร์เทรด 44.นายนที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย 45.นายนนชัย ศานติบุตร รองเลขาธิการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 46.นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 47.นางนุชรินทร์ โกวิทคณิต กรรมการผู้จัดการ บจก.เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ 48.นายบดินทร์ หลาบหนองแสง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บจก.สามารถคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส 49.พันเอกบรมวิช หิรัณยัษฐิติ นายทหารปฏิบัติการ ประจำมณฑลทหารบกที่ 11 ศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 50.นาวาอากาศเอกบารมี คัมภิรานนท์ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ ประจำกรมกำลังพลทหารเรือ

51.นายบุญยอด มาคล้าย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ 52.นายบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์ ประธานกรรมการ บจก.แม๊คฮิลล์ กรุ๊ป 53.นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 54. พลตำรวจตรีประเสริฐ เงินยวง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 55.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 56.นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 (ร้อยเอ็ด) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 57.นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานพาณิชย์ บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น 58.นายปิติกานต์ พ่วงรอด กรรมการผู้จัดการ บจก.กรุงเทพลิมูซีน 59.นางปิยะพันธุ์ อุดมศิลป รองอัยการสูงสุด 60.นางสาวพนิตตา ศรีสะอาด ผู้จัดการทั่วไป บจก.เดอะมอลล์กรุ๊ป

61.นางพรทิพย์ เจริญธรรมานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.โมเดิร์นโกลด์ 62.นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ผลธัญญะ 63.นายพลสิทธิ์ ลาภวงศ์เมธี ประธานกรรมการ บจก.เพรสซิเดนซัพพลาย 64.นายพลาคม ชัยกิตติศิลป์ กรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 65.หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 66.นางพัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการผู้จัดการ บจก.มีนบุรีรับสร้างบ้าน 67.นางพัชราภรณ์ สันติเสวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต 68.นายพัฒน์ชรัช รัตนศุทธพบูลย์ ประธานบริหาร บจก.กู๊ดโฮมดีเวลลอปเมนท์ 69.พลโทพัฒนา คุ้มเปลี่ยน ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 70.นางสาวพิณลัพธพร นาคสมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บจก.สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช

วันต่อไปเป็นชุดที่ 3 อีก 35 รายโปรดติดตาม.

“ซี.12”

ปปร. 22

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้