วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บังคับใช้กฎหมายคุมเงินดิจิทัล ขออนุญาตเสนอขาย-หลอกลวงโทษหนัก

กฎหมายควบคุมเงินดิจิทัลมีผลบังคับใช้แล้ว กำหนด ก.ล.ต.เป็นผู้กำกับดูแล ผู้ประกอบธุรกิจนี้ต้องได้รับอนุญาตก่อน ต้องยื่นแบบข้อมูลการเสนอขาย และร่างหนังสือชี้ชวน ส่วนใครทำธุรกิจก่อน ต้องยื่นขออนุญาตภายใน 90 วัน มีบทลงโทษทั้งแพ่งและอาญา พร้อมกำหนดให้เสียภาษี 15% ของกำไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 2 ฉบับ ที่ตราขึ้นเพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.61 ประกอบด้วย พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 และ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2561 โดยกำหนดให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (บอร์ด ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับควบคุมด้วยการออกระเบียบประกาศคำสั่งกำหนดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและหลักเกณฑ์การแก้ปัญหา ซึ่งกรณีที่มีการ ดำเนินการที่อาจเกิดผลกระทบ หรือความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนในวงกว้าง ให้เสนอแนวทางดำเนินการต่อ รมว.คลังโดยเร็ว

สำหรับการเสนอขายนั้น ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยต้องยื่นแบบข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวน และให้เสนอขายได้เฉพาะผู้ลงทุนตามประเภทที่บอร์ด ก.ล.ต.กำหนด โดยต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบที่ได้รับความเห็นชอบจากบอร์ด ก.ล.ต.เท่านั้น หาก ก.ล.ต.ตรวจพบข้อความ หรือรายการเสนอขาย หรือหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ มีอำนาจให้แก้ไข สั่งระงับ และเพิกถอนการอนุญาตนั้นได้

ส่วนผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องได้รับอนุญาตจาก รมว.คลัง มีแหล่งเงินทุนเพียงพอรองรับการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงด้านต่างๆ รักษาความปลอดภัยจากการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเลิกประกอบธุรกิจแล้วให้ยื่นขออนุญาตต่อ รมว.คลัง ผ่านบอร์ด ก.ล.ต. และทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชำระ ส่งมอบรายการที่ค้างอยู่ อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจมีฐานะทางการเงิน หรือดำเนินงานที่อาจก่อความเสียหายต่อประชาชน บอร์ด ก.ล.ต.อาจสั่งให้แก้ไข หากไม่ดำเนินการตาม บอร์ด ก.ล.ต.อาจสั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมด หรือบางส่วน และหากยังฝ่าฝืนอยู่อีก หรือทำผิดซ้ำ อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต

นอกจากนี้ พ.ร.ก.ยังได้กำหนดการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย โดยห้ามการบอกกล่าว เผยแพร่ข้อความเท็จเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลดำเนินงาน ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล ตลอดจนสาระสำคัญของโทเคนดิจิทัล ที่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาหรือการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งห้ามวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน โดยนำข้อมูลเท็จ หรือไม่ครบถ้วนมาใช้ และห้ามผู้ที่รู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผู้เสนอขาย ทำการซื้อหรือขาย หรือผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโทเคน ดิจิทัล รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น

อย่างไรก็ตาม พ.ร.ก.นี้ได้กำหนดบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง เช่น ผู้ใดเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของราคาขายทั้งหมด ผู้แสดงข้อความเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงในแบบแสดงรายการ โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกินสองเท่าของราคาขาย เป็นต้น ขณะเดียวกันยังมีบทเฉพาะกาลกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ประกอบธุรกิจก่อนวันที่ พ.ร.ก.นี้มีผลใช้บังคับ หากจะดำเนินกิจการต่อให้ยื่นขออนุญาตภายใน 90 วัน และใน พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการถือ หรือครอบครองโทเคนดิจิทัล และผลประโยชน์จากการโอนคริปโตเคอเรนซี หรือโทเคนดิจิทัล เฉพาะที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนต้องเสียภาษี 15% ด้วย.

กฎหมายควบคุมเงินดิจิทัลมีผลบังคับใช้แล้ว กำหนด ก.ล.ต.เป็นผู้กำกับดูแล ผู้ประกอบธุรกิจนี้ต้องได้รับอนุญาตก่อน ต้องยื่นแบบข้อมูลการเสนอขาย และร่างหนังสือชี้ชวน ... 15 พ.ค. 2561 08:27 15 พ.ค. 2561 08:27 ไทยรัฐ