วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สสส.พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนเคหะฯ จัดงาน 'Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ'

สสส.จับมือ กคช.จัดงานสัมมนา "Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ" ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนการเคหะฯ รอบด้าน

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.61 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดงานประชุมสัมมนา "Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ" ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ โดยมี พล.อ.ณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.กล่าวถึงการทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในชุมชนการเคหะแห่งชาติ ว่า สสส.ได้ดำเนินงานร่วมกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาวะองค์รวมที่ดีครบ 4 ด้าน คือ กาย จิต ปัญญา และสังคม โดยรูปแบบการทำงาน สสส.จะเข้าไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสุขภาวะและการมีกิจกรรมทางกายที่ถูกต้องเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติและบริเวณใกล้เคียง ได้เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายและมีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการออกกำลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจัดการให้เกิดพื้นที่สุขภาวะหรือปัจจัยแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันของ สสส.

"นอกจากนี้ สสส.ยังช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต้นแบบให้เกิดความเข้าใจและมีความรู้ สามารถนำมาช่วยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของชาวชุมชน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักร่วมกันของ สสส.และการเคหะแห่งชาติ ที่ไม่เพียงแต่สร้างที่อยู่อาศัย แต่หากยังมุ่งเน้นสร้างความสุขด้วยการมีสุขภาพที่ดีให้แก่ชุมชนเป็นหลักอีกด้วย ซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ชาวชุมชนเกิดความตื่นตัว และให้ความใส่ใจในสุขภาวะของตนเอง ทั้งการมีกิจกรรมทางกายและการบริโภคอาหาร ซึ่งแต่ละชุมชนได้เสนอรูปแบบและสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ จึงถือว่าชุมชนของการเคหะแห่งชาติมีจุดเด่นในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วม เพราะทุกคนต่างร่วมมือช่วยกันคิด ช่วยกันทำเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง" ผอ.สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าว

ด้าน ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อพัฒนางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนการเคหะแห่งชาติด้วยกระบวนการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารจัดการ และพัฒนาชุมชนของตนเองบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ซึ่งการเคหะแห่งชาติสนับสนุนพื้นที่ และกระบวนการขับเคลื่อนโครงการพร้อมทั้งบุคลากร ส่วนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) สนับสนุนบุคลากรด้านองค์ความรู้เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสูงสุด

สำหรับในปี 2560-2561 ได้จัดทำข้อตกลงโครงการพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพใน 52 พื้นที่เป้าหมาย ส่งเสริมให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารปลอดภัยในชีวิตประจำวัน มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงชั้นอายุ เกิดกลุ่ม/ชมรม ภายในชุมชนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นในการสานพลังการขับเคลื่อน การพัฒนาสุขภาวะชุมชน ดำเนินการภายใต้ 6 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการเสริมสร้างกิจกรรมทางกาย, โครงการโภชนาการ, โครงการบริการสุขภาพ, โครงการสุขภาพจิต, โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และโครงการเตรียมความพร้อมชุมชน

ทั้งนี้การประชุมสัมมนาครั้งนี้ จัดให้มีเวทีเสวนาหัวข้อ "Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ" ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันอาศรมศิลป์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และการบรรยายให้ความรู้ "กินอย่างไร ไร้โรค ไร้พุง" โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.

สสส.จับมือ กคช.จัดงานสัมมนา "Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ" ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนการเคหะฯ รอบด้าน 24 เม.ย. 2561 15:26 24 เม.ย. 2561 16:50 ไทยรัฐ