วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


แพทย์ดีเด่นชนบท ทำงานติดชายแดนมา 27 ปี โดยยึดคำสอนพ่อ

เป็นข้าราชการที่ดี ไม่โกงเงินหลวง เวลาหลวง ดูแล ปชช.ให้ดี

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแพทย์ผู้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในชนบท ให้การดูแลคนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดมอบรางวัลแก่แพทย์ดีเด่นในชนบทขึ้น โดย เริ่มตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน ผู้ที่ได้รับต้องเป็นผู้ที่ให้บริการทาง การแพทย์และสาธารณสุข การบริหาร มนุษยสัมพันธ์ ความเสียสละ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยระยะเวลาในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในชนบท ต้องติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2560 ที่ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณไปเมื่อเร็วๆนี้ ได้แก่ พญ.รัชฎาพร รุกเจริญ ผอ.โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กล่าวว่า พญ.รัชฎาพร รุกเจริญ ถือเป็นสตรีคนที่ 2 ที่ได้เป็นแพทย์ดีเด่นในชนบท ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คุณหมอรัชฎาพร ไม่ได้เป็นเพียงแพทย์ที่ไปดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล แต่ยังทำงานเชิงรุก ออกไปดูแลนอกโรงพยาบาล และเข้าใจหลักการของการดูแลสุขภาพแบบหนึ่งเดียว ที่ดูแลทั้งสุขภาพของคน ของสัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจกระทบกับสุขภาพประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เข้าใจบริบทของการเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ แพทย์ชนบทเป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญในการทำให้ระบบการบริการสุขภาพสามารถกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดาร แพทย์เหล่านี้ยอมทิ้งความเจริญในเมือง ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวไปดูแลผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาส ซึ่งถือเป็นแพทย์ที่น่ายกย่อง

โอกาสนี้ พญ.รัชฎาพร แพทย์ดีเด่นประจำปี 2560 เผยว่า ในเดือน เม.ย.นี้ ตนได้ทำงานครบ 27 ปี โดยจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นแพทย์โครงการต้องกลับไปทำงานที่บ้านเกิด จ.ศรีสะเกษ จึงมาทำงานที่โรงพยาบาลขุนหาญ ซึ่งเมื่อก่อนเป็นพื้นที่แดงติดแนวชายแดน ตอนเลือกรู้เพียงว่า อยากไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุขและมีบรรยากาศที่ดี ไม่ได้มองว่าเป็นพื้นที่อันตราย ในการทำงานตนยึดคำสอนของพ่อ คือ ให้เป็นข้าราชการที่ดี อย่าโกงเงินหลวง อย่าโกงเวลาหลวง และดูแลประชาชนให้ดี นอกจากนี้ ยังน้อมนำแนวทางของรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติในเรื่องของการพัฒนา เข้าใจเข้า ถึง และพัฒนา เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในชุมชน พัฒนาให้ชาวบ้านมีความรู้ มีทักษะ จนสุดท้ายได้รับความ ร่วมมือจากชุมชน และหน่วยงานในส่วนของภาคประชารัฐ นอกจากนี้ ในการทำงานยังต้องมีความเชื่อมั่นในตัวของทีมทุกคน ซึ่งทำให้สามารถขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพในชุมชนได้อย่างดี ที่สำคัญจะไม่ตีกรอบการทำงานของตัวเอง จากการทำงานสอนให้เรียนรู้ว่า คนเราทำได้ทุกเรื่อง เพียงเราให้โอกาสตัวเอง.

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแพทย์ผู้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในชนบท ให้การดูแลคนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล... 16 เม.ย. 2561 15:14 16 เม.ย. 2561 15:24 ไทยรัฐ