วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฉะภารกิจ ‘ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่’ เหยียดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ดราม่าบังเกิด ภารกิจ “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่” พ่นพิษ เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เรียกร้องบทลงโทษ รอง ผวจ.ขอนแก่น คนออกหนังสือเรียกประชุม ชี้เหยียดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ตามที่สังคมโซเชียลแชร์ภาพหนังสือจากทางราชการ ลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นหนังสือเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในภารกิจ “ทำอย่าไรให้ประชาชนหายโง่” สร้างความสงสัย และกระแสความไม่พอใจเป็นอย่างมาก จนต้องมีหนังสือออกมาอีกฉบับ โดยการเปลี่ยนชื่อภารกิจใหม่ เป็น “ทำอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้ความเท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลง” 

ต่อมา วันที่ 18 มี.ค. ได้มีแถลงการณ์สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เรื่อง ขอให้ปลดรองผู้ว่าฯ ขอนแก่น ฐานกล่าวหาประชาชนโง่...

"ตามที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียเป็นการทั่วไป ถึงเอกสารราชการออกโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านหนึ่ง ที่เรียกประชุมข้าราชการและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดภารกิจไว้ชัดเจนว่า “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่” ตามหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ ขก.0023.1/7063 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 แม้ต่อมาจะมีการแก้ไขหนังสือดังกล่าวใหม่แล้วก็ตาม แต่ถือได้ว่า “เป็นความผิดที่สำเร็จแล้ว” นั้น

การใช้ถ้อยคำในหนังสือราชการดังกล่าว เป็นกรณีที่ร้ายแรงมาก สะท้อนให้เห็นจิตใต้สำนึกของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยท่านนี้ ที่ขึ้นมาเป็นผู้บริหารแล้วแต่ยังอาจมีความคิดความอ่านในลักษณะดูหมิ่น เหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในประชาชนผู้อยู่ใต้การดูแล (ไม่ใช่ใต้ปกครอง) อันเป็นการขัดต่อมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญ 2560 และขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจรรยา ข้าราชการกรมการปกครอง ที่ออกมาตามมาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ข้อ 5(1) ที่บัญญัติว่าข้าราชการกรมการปกครองต้อง “เคารพและให้เกียรติประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกันของบุคคล”

ดังนั้น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ควรจะเชิดชูให้บุคคลประเภทนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดขอนแก่น และหรือในกระทรวงมหาดไทยอีกต่อไป

แม้กรณีดังกล่าว จะพยายามแก้ตัวกล่าวอ้างว่าเป็นความผิดหลงในขั้นตอนการออกเอกสารราชการ แต่ทว่าเอกสารดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกมาเป็นการทั่วไปในโลกโซเชียลมีเดียที่คนทั้งประเทศได้รู้ และเข้าใจในพฤติการณ์และการกระทำดังกล่าวแล้ว การแก้ไขหนังสือใหม่จึงไม่อาจกลบเกลื่อนความผิดที่ได้กระทำลงไปได้ หากกระทรวงมหาดไทยเพิกเฉยต่อการลงโทษการกระทำดังกล่าว ก็จะสะท้อนให้เห็นว่ามิใช่เพียงบุคคลเพียงคนเดียวที่มีความคิดความอ่านเยี่ยงนี้ แต่ประชาชนอาจจะเหมารวมว่าเป็นทั้งกระทรวงมหาดไทยก็เป็นได้

"สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงขอเรียกร้องมายังปลัดกระทรวงมหาดไทย และหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้ใช้อำนาจตาม มาตรา 59 มาตรา 69 หรือมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สั่งให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนดังกล่าว “ออกจากราชการ” หรือ “โยกย้าย” ให้ไปอยู่ในส่วนราชการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปกครองอีกต่อไป จึงจะเรียกเกียรติและศักดิ์ศรีของกระทรวงมหาดไทยกลับคืนมาจากสายตา และความรู้สึกของประชาชนได้"

ประกาศมา ณ วันที่ 18 มีนาคม 2561 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

ดราม่าบังเกิด ภารกิจ “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่” พ่นพิษ เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เรียกร้องบทลงโทษ รอง ผวจ.ขอนแก่น คนออกหนังสือเรียกประชุม ชี้เหยียดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 18 มี.ค. 2561 11:13 18 มี.ค. 2561 13:08 ไทยรัฐ