วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พส. บูรณาการ One Home ขับเคลื่อนโครงการ เปิดประตูเยี่ยมบ้าน

พส. ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ บูรณาการ One Home ขับเคลื่อนโครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม เพื่อคุ้มครองสิทธิปชช. ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ...

วันที่ 14 มี.ค. เวลา 15.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตดอนเมือง และสำนักงานเขตดอนเมือง เพื่อติดตามผลการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมร่วมวางแผนการดูแลช่วยเหลือครอบครัวกับทีม One Home ณ ชุมชนเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

นางนภา กล่าวว่า จากนโยบายของพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมุ่งยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ ในปี 2561 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 252,788 ครอบครัวทั่วประเทศ มาดำเนินการคัดกรองผู้ไม่มีรายได้ มีหนี้นอกระบบ หรือหนี้อุปโภค บริโภค และมอบหมายให้ทีม One Home ของกระทรวงในทุกจังหวัดร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งผ่านการอบรมมาแล้ว ร่วมเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนฯ ตามคุณสมบัติดังกล่าว ด้วยแบบสัมภาษณ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อค้นหาปัญหา และวางแผนแก้ไขปัญหาในมิติของสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการ Case Management รวมทั้งจัดให้มีการติดตามผลและประเมินผลการแก้ไข เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสม เน้นการนำข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มาใช้ในการทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและดำเนินการสานต่อในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

"ดังนั้นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการหนุนเสริมภารกิจเพื่อการพัฒนาสังคม การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืนต่อไป"นางนภากล่าว.

พส. ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ บูรณาการ One Home ขับเคลื่อนโครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม เพื่อคุ้มครองสิทธิปชช. ผู้ด้อยโอกาส 14 มี.ค. 2561 22:00 14 มี.ค. 2561 23:09 ไทยรัฐ