วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระสังฆราช ทรงย้ำเจ้าอาวาส สนองพระราโชบาย ร.10

สมเด็จพระสังฆราช ประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ปี 2561 จำนวน 269 วัด พร้อมประทานพระโอวาท ทรงเน้นย้ำเจ้าอาวาสสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.61 ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 269 วัด จากนั้นสมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ว่า ขอเน้นย้ำต่อเจ้าอาวาสถึงพระราโชบายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับคณะสงฆ์ ว่า พัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน ให้พระมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย ซึ่งถือเป็นคติเตือนใจที่สำคัญ

ทั้งยังสอดคล้องกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง อัตถะ 3 คือ 1.อัตตัตถะ ประโยชน์ตน 2.ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อื่น และ 3.อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย หรือ ประโยชน์ร่วมกัน หวังว่าท่านทั้งหลายจะมีปณิธานร่วมกันในการสนองพระราโชบายดังกล่าว ตั้งใจบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตน ให้มีคุณภาพ มั่นคงในพระวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย ปกครองพระ เณร ให้สามัคคีกัน ประพฤติปฏิบัติตนในพระวินัย รวมทั้งตามกฎหมาย

ขณะเดียวกันต้องรู้จักเกื้อกูลประโยชน์ส่วนรวม สั่งสอนผู้ที่อยู่ในปกครอง รวมไปถึงคนทั่วไป ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย และจะส่งผลให้อยู่ท่ามกลางศรัทธาสืบไป.

สมเด็จพระสังฆราช ประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ปี 2561 จำนวน 269 วัด พร้อมประทานพระโอวาท ทรงเน้นย้ำเจ้าอาวาสสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 14 มี.ค. 2561 18:30 14 มี.ค. 2561 20:29 ไทยรัฐ