วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.ปฏิรูป ตร. จ่อถ่ายโอนภารกิจตำรวจ หลายหน่วยแบมือของบรับงานใหม่

กก.ปฏิรูปตำรวจสรุปถ่ายโอนภารกิจ ตร.โยนงานจราจรให้ท้องถิ่นรับผิดชอบ ภายใน 3 ปี โยกตำรวจทางหลวง-ตำรวจน้ำ ให้กระทรวงคมนาคมดูแล หลายหน่วยงานไม่มีความพร้อม แบมือของบนับพันล้าน รับโอนภารกิจงานใหม่

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.61 ที่รัฐสภา นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารกับสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) กล่าวถึงข้อสรุปการถ่ายโอนภารกิจตำรวจให้หน่วยงานอื่นๆ รับผิดชอบว่า การถ่ายโอนภารกิจตำรวจแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. การโอนภารกิจภายใน 3 ปี เช่น ด้านจราจรจะถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กทม. เมืองพัทยา หรือเทศบาลต่างๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น เรื่องกฎหมายศุลกากร สรรพสามิต ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะโอนภารกิจไปให้กระทรวงเจ้าของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ

2. การโอนภารกิจภายใน 5 ปี ได้แก่การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง การขนส่ง เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจทางหลวง จะมอบให้กระทรวงคมนาคมไปรับผิดชอบ ด้านตำรวจน้ำ โอนภารกิจให้กรมเจ้าท่าเป็นผู้รับผิดชอบ 3. การโอนภารกิจที่ยังไม่กำหนดเวลา เพราะต้องเตรียมความพร้อม เช่น ความผิดเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่จะต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมก่อน 4. ภารกิจที่ยังคงอยู่กับตำรวจต่อไป ไม่มีการโอน ได้แก่ การปราบปรามการกระทำความผิดบนรถไฟ และการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี จะให้อยู่กับตำรวจต่อไป แต่จะให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยปฏิบัติงานกับตำรวจ

นายมานิจ กล่าวต่อว่า ปัญหาเรื่องการถ่ายโอนภารกิจของตำรวจคือ หน่วยงานที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจระบุว่า ต้องใช้งบประมาณการถ่ายโอนภารกิจ เช่น กระทรวงคมนาคมที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตำรวจน้ำ ระบุว่า จะต้องหาเรือออกตรวจการณ์ การจัดเตรียมอาคารสถานที่ ระบบสารสนเทศ ต้องใช้งบประมาณ 197 ล้านบาท หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ระบุต้องเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย และขออัตรากำลังเพิ่ม 1,334 คน จะต้องมีเงินประจำตำแหน่ง จะต้องใช้งบประมาณ 4,003 ล้านบาท เพราะไม่มีความพร้อมการรับโอนภารกิจ เนื่องจากบุคลากรขาดองค์ความรู้ด้านสืบสวนสอบสวน และความก้าวหน้าในสายงานมีจำกัด ทำให้ยากในการรับโอน โดยรวมถือว่ามีปัญหาเรื่องงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ จะทำแผนการถ่ายโอนส่งให้รัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจว่า จะมีงบประมาณให้หรือไม่

กก.ปฏิรูปตำรวจสรุปถ่ายโอนภารกิจ ตร.โยนงานจราจรให้ท้องถิ่นรับผิดชอบ ภายใน 3 ปี โยกตำรวจทางหลวง-ตำรวจน้ำ ให้กระทรวงคมนาคมดูแล หลายหน่วยงานไม่มีความพร้อม แบมือของบนับพันล้าน รับโอนภารกิจงานใหม่ 14 มี.ค. 2561 14:25 14 มี.ค. 2561 15:52 ไทยรัฐ