วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มกอช. เร่งสร้างมาตรฐานโรงคัดผัก-ผลไม้ รองรับพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

มกอช. รุกขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด เร่งถ่ายทอดองค์ความรู้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ผลิตและผู้รวบรวมผักและผลไม้สดในพื้นที่แปลงใหญ่ทั่วประเทศ

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันสินค้าผักและผลไม้สดทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น ประกอบปัจจัยภายในประเทศที่มักจะประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ำเป็นประจำทุกปี มกอช.จึงได้เร่งขับเคลื่อนการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ภายใต้แผนการพัฒนาการเกษตร 5 ปี (2560-2564) พุ่งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดทั้งภายในและตลาดโลก

“ล่าสุด มกอช.ได้มอบป้ายโครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ.9035) ในพื้นที่แปลงใหญ่ให้ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดอาหารปลอดภัย กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก จำกัด จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยในอนาคต มกอช.มีแผนที่จะผลักดันสินค้าภายใต้ระบบดังกล่าวเข้าสู่ตลาด ดีจีทีฟาร์มดอทคอม หรือ www.dgtfarm.com

ซึ่งเป็นช่องทางการขายสินค้าเกษตรไทยบนโลกออนไลน์ เป็นช่องทางการจับคู่ธุรกิจยุคใหม่ที่เกษตรกรไทยและผู้บริโภคจะมาพบกันในโลกออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายทางเลือกในการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของเกษตรกร และให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือช็อปปิ้งสินค้าเกษตรและอาหารได้โดยตรง”

เลขาฯ มกอช. กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา มกอช.ได้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ผลิตหรือผู้รวบรวมผักและผลไม้สดและเอกชนกว่า 100 ราย ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่เป็นแหล่งผลิตผักและผลไม้ที่สำคัญ พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการผลิตพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP การตามสอบด้วย QR Code และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสุ่มตรวจสารพิษด้วย test kit สำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ในอนาคตหากเกษตรกรและผู้ประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาสารตกค้างในสินค้าเกษตรได้มากขึ้น ซึ่งผัก ผลไม้ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ มะม่วง มังคุด ทุเรียน ส้มโอ ฝรั่ง ข้าวโพดหวาน ถั่วฝักยาว รวมทั้งกะหล่ำปลี.

มกอช. รุกขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด เร่งถ่ายทอดองค์ความรู้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ผลิตและผู้รวบรวมผักและผลไม้สดในพื้นที่แปลงใหญ่ทั่วประเทศ 14 มี.ค. 2561 14:16 14 มี.ค. 2561 14:33 ไทยรัฐ