วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกันสังคมที่ HR ควรรู้

1. แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

กรณีรับลูกจ้างเข้าทำงาน ต้องกรอก แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) พร้อมเลือกสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม แจ้งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน

2. แจ้งการลาออกผู้ประกันตน

กรณีลูกจ้างลาออกจากงาน ต้องกรอก แบบแจ้งความสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6-09) แจ้งภายในไม่เกิน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

3. แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

กรณีลูกจ้างต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล กรอก แบบเลือกสถานพยาบาลใบการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) แจ้งเปลี่ยนได้ภายในวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. ของทุกปี*

4. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน

กรณีลูกจ้างเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น คำนำหน้า ชื่อ ชื่อสกุล กรอก แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส. 6-10) แจ้งภายในไม่เกิน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

*สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือสายด่วน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง

กรณีรับลูกจ้างเข้าทำงาน ต้องกรอก แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) พร้อมเลือกสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม แจ้งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน 13 มี.ค. 2561 17:55 13 มี.ค. 2561 18:34 ไทยรัฐ