วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนพิการ ใช้สิทธิประกันสังคมได้

คนพิการที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถเลือกใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคม หรือสิทธิบัตรทอง ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี

หากความจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลระหว่างปีได้ โดยให้แจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลภายใน 30 วัน

ผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน ไม่ว่าจะเลือกใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคม หรือจากบัตรทอง พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมได้เหมือนเดิม ทั้ง 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย (ซึ่งรวมถึงเงินค่าทดแทน การขาดรายได้กรณีพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ของคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน) คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน อีกด้วย

คนพิการที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถเลือกใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคม หรือสิทธิบัตรทองได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง 13 มี.ค. 2561 15:28 13 มี.ค. 2561 17:47 ไทยรัฐ