วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลักดันพัฒนาศักยภาพสตรีไทย ก้าวสู่สากลอย่างมีศักดิ์ศรี

จากการที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันสตรีสากล” เพื่อกระตุ้นให้สังคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของสตรี ให้เกียรติและเคารพในสิทธิอันชอบธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาค มีความยุติธรรม และมีคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้จัดงาน “วันสตรีสากล 2561” ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรดีเด่น โดยปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร

ชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ในงาน พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีผลงานโดดเด่น จำนวน 19 สาขา 47 รางวัล และรับข้อเสนอเชิงนโยบายจากการประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากคณะผู้แทนสมัชชาสตรีแห่งชาติ ซึ่งข้อเสนอนี้ล้วนนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสตรีไทย เพื่อให้ก้าวสู่สากลอย่างมีศักดิ์ศรี พร้อมกันนี้ยังได้ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” ว่า พลังของสตรี ถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ เนื่องจากมีจำนวนสตรีไทยถึงครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ 33.5 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีไทยที่อยู่ในชนบทประมาณ 16.9 ล้านคน มีบทบาทสำคัญในด้านการเกษตร หัตถกรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังมีสตรีอีกจำนวนมากที่มีบทบาทสำคัญต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในบทบาทสตรีไทย

และความเสมอภาคระหว่างเพศมาตลอด โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เน้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ก็ได้เน้นการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ที่คำนึงสิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรี ก็คือหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล ในการเพิ่มบทบาท และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีทุกกลุ่มและทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในขณะเดียวกัน สตรีทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ มีทักษะต่างๆ ที่เอื้อต่อการดำรงชีพ มีการคิดอย่างเป็นระบบ และมีวิจารณญาณ มีความมั่นใจ และความเป็นผู้นำ ก้าวทันเทคโนโลยี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งรักษาภาพลักษณ์อันงดงามของสตรีไทย พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรี เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็ได้จัดงาน “ประกาศเกียรติยศ สตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยปีนี้มีสตรีและองค์กร ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้แก่ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์, ทีมฟุตบอลบูคู FC, นุชนารถ แท่นทอง ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค, สุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw), ดารารัตน์ สุเทศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา, หทัยรัตน์ พหลทัพ ผู้สื่อข่าวอาวุโส สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส.

จากการที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันสตรีสากล” เพื่อกระตุ้นให้สังคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของสตรี 11 มี.ค. 2561 14:58 11 มี.ค. 2561 15:04 ไทยรัฐ