วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"พระเทพ" ทรงชี้งานวิจัยต้องใช้ได้จริง เกิดความรู้ใหม่

เหมาะบริบทประเทศ สวทช.ชู 5 อุตสาหกรรมมุ่งเน้น

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference 2018 : NAC 2018) มีพระราชดำรัส ใจความว่า ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาซึ่งความเจริญของประเทศชาติในทุกๆด้าน ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เป็นที่น่ายินดีที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กำหนดประเด็นงานวิจัย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านที่เป็นหลักสำคัญ ดังเช่น งานวิจัยด้านคุณภาพชีวิตของปวงชน งานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม และงานวิจัยภาคเกษตรกรรม ทั้งได้เลือกสรรหัวข้องานวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ นักวิจัยมีศักยภาพ และมีความรู้เพียงพอ มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมที่จะพัฒนางานวิจัย จึงหวังว่าภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จะได้ช่วยกันสนับสนุนงานวิจัยของนักวิจัยไทยให้ประสบผลสำเร็จ เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคโนโลยีที่นำไปใช้ได้จริง และมีการถ่ายทอดผลงานสู่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ด้านนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนองานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น ตามแผนกลยุทธ์ของ สวทช. ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.อาหารเพื่ออนาคต 2.ระบบขนส่งสมัยใหม่ 3.การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 4.เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ และ 5.นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช. กล่าวว่า 5 กลุ่มอุตสาหกรรมมุ่งเน้น ได้แก่ 1.นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน โรงงานผลิตพืชเพื่อการเกษตรในอนาคต การพัฒนาระบบปฏิบัติการตรวจสอบจีโนไทป์ข้าวแบบประสิทธิภาพสูงสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าว 2. กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ ตั้งศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย เป็นคลังชีววัสดุชั้นนำระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น 3.กลุ่มอาหารเพื่ออนาคต สร้างอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 4.การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ 5.ระบบขนส่งสมัยใหม่ แบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้า ระบบติดตามรถประจำทาง รถบริการ รถโดยสาร เป็นต้น.

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561... 10 มี.ค. 2561 00:27 10 มี.ค. 2561 00:28 ไทยรัฐ