วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝากข้อคิดหญิงไทย รู้ทันโลกรักษาจริต

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 จำนวน 19 สาขา 47 รางวัล จากนั้นได้ปาฐกถาพิเศษ “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางสังคม ขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีทุกกลุ่มในทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม อยากฝากถึงสตรีไทยทุกคนต้องหมั่นเรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ มีทักษะต่างๆ ที่เอื้อต่อการดำรงชีพด้วยการพึ่งพาตนเอง มีการคิดอย่างเป็นระบบด้วยวิจารณญาณ มีความเป็นผู้นำด้วยความมั่นใจ ก้าวทันเทคโนโลยี และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการรักษาภาพลักษณ์อันงดงามของสตรีไทย.

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น... 9 มี.ค. 2561 00:10 9 มี.ค. 2561 00:11 ไทยรัฐ