วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่ต้องดีแคลร์นาฬิกา-โน้ตบุ๊ก ศุลกากรแจงนักท่องเที่ยวไทยสบายใจได้

“กุลิศ” เคลียร์ประกาศศุลกากร 60/2561 เรื่อง “ดีแคลร์” สินค้าหรือสิ่งของที่นำติดตัวออกนอกประเทศ เช่น นาฬิกา กล้องถ่ายรูป และโน้ตบุ๊ก ถือเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและใช้มานานแล้ว แต่ที่ต้องประกาศซ้ำเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่ ย้ำนักท่องเที่ยวไม่ดีแคลร์ไม่มีความผิด

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ตนได้ลงนามในประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 เรื่อง “การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางอากาศยาน” ส่งผลให้คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ หากนำของมีค่าติดตัดไปด้วย เช่น นาฬิกา กล้องถ่ายวีดิโอ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา หรือโน้ตบุ๊ก ต้องนำมาแจ้งต่อพนักงานศุลกากร (Declare) หรือดีแคลร์ ณ ห้องที่ทำการศุลกากรบริเวณห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ถือเป็นข้อปฏิบัติตามกฎหมายของศุลกากรซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2491 แต่เนื่องจากกระทรวงการคลังได้แก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ศุลกากร พ.ศ.2560 โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2560 ตนในฐานะอธิบดีกรมศุลกากรจึงต้องทยอยออกประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้กฎหมายมีอำนาจต่อเนื่องและสามารถใช้ควบคู่ไปกับ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ได้

“ประกาศศุลกากรที่ 60-2561 จึงเป็นการนำประกาศเดิมมาประกาศใช้ใหม่ตาม พ.ร.บ.ศุลกากรปี 2560 ซึ่งถือเป็นประกาศตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยป้องกันในกรณีที่คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ และถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบพบมีสินค้าราคาแพงติดตัวจะต้องเสียภาษีนำเข้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะสินค้าราคาแพงเช่น นาฬิกา หรือกล้องถ่ายภาพ แต่ในกรณีที่ดีแคลร์สินค้าเอาไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรสุ่มตรวจพบและมีหลักฐานเอกสารที่ได้ดีแคลร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วก็จะไม่ถูกเรียกเก็บเรียกภาษี ดังนั้น ประชาชนทุกรายจะยื่นดีแคลร์สินค้าหรือไม่ยื่นก็ได้ เพราะไม่ได้มีความผิด แต่เป็นเพียงการแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของสินค้าเท่านั้น ส่วนกรณีซื้อสินค้าที่ร้านปลอดอากร (Duty Free) ยังคงฝากสินค้ากับร้านค้าปลอดอากรได้เหมือนเดิม แต่สินค้าที่ฝากมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท”

นายกุลิศ กล่าวว่า ประกาศของกรมศุลกากรถือเป็นการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหากมีการแจ้งรายการสินค้าเอาไว้ก่อนเดินหน้าออกนอกประเทศ เมื่อนำกลับเข้ามาในประเทศจะได้ไม่ถูกเก็บภาษีเพิ่มเติม แต่ในทางปฏิบัติ ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวดีแคลร์ของติดตัวที่นำออกนอกประเทศ เนื่องจากปัจจุบันสินค้าเหล่านี้ ไม่ได้มีราคาแพงเหมือนกับอดีตที่ผ่านมา ขณะที่กรมศุลกากรเองก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับศุลกากรต่างประเทศในการตรวจสอบสินค้านำเข้าที่เสียภาษีไม่ถูกต้องมากขึ้นแล้ว ทำให้สินค้าเถื่อน หรือสินค้าพรีออเดอร์จากต่างประเทศที่หลุดรอดจากสนามบินลดน้อยลงไปมากแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรมศุลกากร กรณีเรื่องดังกล่าว สืบเนื่องจากวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ได้ลงนาม ประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 เรื่อง “การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางอากาศยาน” ทั้งนี้ ในกรณีเดินทางออกนอกประเทศ หากนำของมีค่าออกไปเช่นนาฬิกา กล้องถ่ายวีดิโอ กล้องถ่ายรูป และคอมพิวเตอร์สำหรับพกพา ซึ่งมีเครื่องหมาย เลขหมายตรวจสอบได้ให้แจ้งต่อพนักงานศุลกากร ณ ห้องที่ทำการศุลกากรบริเวณห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

โดยต้องนำภาพถ่ายของสิ่งของที่นำมาแจ้งจำนวน 2 ชุด เจ้าหน้าที่จะมอบใบรับแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารนำติดตัวออกไป เมื่อกลับมายังประเทศไทยให้แสดงใบรับแจ้งของมีค่าต่อพนักงานศุลกากรช่องแดงในวันเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อขอรับการยกเว้นอากรในฐานะของใช้ส่วนตัว โดยต้องเป็นของเก่าใช้แล้ว และมีจำนวนพอสมควรแก่การเดินทาง มีเครื่องหมาย เลขหมาย (Serial Number) หรือหลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบได้ พนักงานศุลกากรอาจทำเครื่องหมาย หรือเลขหมายแสดงไว้เป็นหลักฐาน หากเป็นของมีค่าหรือของส่วนตัวที่ผู้โดยสารนำติดตัวไปขณะเดินทางออกนอกประเทศ ที่ใช้เป็นปกติวิสัยในระหว่างการเดินทาง หรือเครื่องประดับการแต่งกายตามปกติ ไม่ต้องแจ้งต่อพนักงานศุลกากร

สำหรับผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศ ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนทางอากาศยานที่จะได้รับการยกเว้นอากรคือ ของส่วนตัวที่เจ้าของที่นำเข้ามาพร้อมกับตัวเอง สำหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพ และมีจำนวนพอสม ควร มีราคารวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ให้ได้รับยกเว้นอากร รวมทั้งบุหรี่ 200 มวน หรือ ซิการ์ หรือยาเส้น อย่างละ 250 กรัม หรือหลายชนิดรวมกันมีน้ำหนักทั้งหมด 250 กรัม แต่บุหรี่ต้องไม่เกิน 200 มวน, สุรา 1 ลิตร หากนำของเข้ามาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ให้สละการครอบครอง โดยนำไปใส่ไว้ในกล่องที่ทางศุลกากรได้จัดทำไว้ด้านหน้าช่องเขียว-ช่องแดง.

“กุลิศ” เคลียร์ประกาศศุลกากร 60/2561 เรื่อง “ดีแคลร์” สินค้าหรือสิ่งของที่นำติดตัวออกนอกประเทศ เช่น นาฬิกา กล้องถ่ายรูป และโน้ตบุ๊ก ถือเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและใช้มานานแล้ว... 8 มี.ค. 2561 09:14 8 มี.ค. 2561 14:29 ไทยรัฐ