วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู้ประกันตนมีสิทธิทุกที่

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู้ประกันตนมีสิทธิทุกที่

  • Share:

สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) คือ

สิทธิการรักษา ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤต และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย ภายใน 72 ชั่วโมง

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่

1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ

2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง

3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม

4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง

5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด

6. อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

ขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP

1. ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิข้าราชการ หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที

2. โรงพยาบาลประเมินอาการ และคัดแยกระดับความฉุกเฉิน

3. ศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

4. กรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต จะได้รับการรักษาตามสิทธิ UCEP ทันที ภายใน 72 ชั่วโมง

5. กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต ให้รีบประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ หากผู้ป่วยประสงค์จะรักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง