วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สาระน่ารู้ (มาตรา 40)

- จ่ายเงินสมทบผ่านการหักบัญชีธนาคารจะหักเงินในบัญชีของผู้ประกันตนทุกวันที่ 20 ของทุกๆ เดือน

- ลืมหรือขาดส่งเงินสมทบไม่สามารถส่งเงินสมทบย้อนหลังได้ แต่สามารถส่งเงินสมทบงวดปัจจุบันและงวดล่วงหน้าได้

- ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่ถูกตัดสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและสิทธิการรักษาพยาบาลจากบัตร 30 บาท

- เงินสมทบที่ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่าย สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

- ถ้าทำใบรับรองแพทย์ตัวจริงหายให้ใช้สำเนาใบรับรองแพทย์เพื่อขอรับเงินขาดรายได้ และทุพพลภาพได้ แต่ต้องให้โรงพยาบาลที่รักษา รับรองสำเนาและประทับตราโรงพยาบาลได้

- การจ่ายเงินสมทบผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสโปรดแจ้งพนักงานให้ชัดเจนว่า จะจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าหรือจ่ายเงินออมเพิ่มเพื่อไม่ให้เกิดการรับเงินผิดพลาด

จ่ายเงินสมทบผ่านการหักบัญชีธนาคารจะหักเงินในบัญชีของผู้ประกันตนทุกวันที่ 20 ของทุกๆเดือน ลืมหรือขาดส่งเงินสมทบไม่สามารถส่งเงินสมทบย้อนหลังได้ แต่สามารถส่งเงินสมทบงวดปัจจุบันและงวดล่วงหน้าได้... 23 ก.พ. 2561 14:46 23 ก.พ. 2561 19:18 ไทยรัฐ