วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศาลยุติธรรมให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลพฤติกรรมผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราว

ศาลยุติธรรมให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลพฤติกรรมผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราว

  • Share:

ศาลยุติธรรมและกรมการปกครอง ลงนามเอ็มโอยู ประสานความร่วมมือให้กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือสอดส่องกำกับดูแลพฤติกรรมผู้ต้องหา หรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว...

ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12 เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 22 ก.พ. นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมลงนามการทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมการปกครอง ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมการปกครอง เพื่อให้การพัฒนา ระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ผู้ต้องหาหรือจำเลยในฐานะประชาชนในสังคมได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมากยิ่งขึ้น

โดยนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่านับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศาลยุติธรรมได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว โดยมุ่งปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราวเปลี่ยนเป็นการปล่อยชั่วคราวที่ไม่ต้องใช้เงินหรือทรัพย์สินเป็นประกัน แต่ให้อิงข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงตามหลักวิชาการแทน ซึ่งระบบใหม่นี้ศาลจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้ต้องหาหรือจำเลย ตรวจสอบยืนยันข้อมูลจากฐานข้อมูลและบุคคลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ซึ่งข้อมูลส่วนตัวบางประการของผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นข้อมูลที่ไม่อาจตรวจสอบได้ ไม่ว่าจากหน่วยข้อมูลใด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในท้องถิ่นที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีภูมิลำเนาหรืออยู่อาศัยจริงโดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอยู่ใกล้ชิดและน่าจะทราบความเป็นไปกับพฤติกรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นลูกบ้านดี ทั้งยังเป็นคนกลางที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับปัจจุบันมีพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 กำหนดให้ศาลแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ศาลกำหนด ได้แก่ เป็นผู้สอดส่องดูแล รับรายงานตัว หรือให้คำปรึกษาผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเพื่อป้องกัน การหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว จึงเป็นที่มาของการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมการปกครอง

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า ทั้งนี้ต้องศาลยุติธรรมต้องประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีบทบาทในการช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงในชั้นก่อนการปล่อยตัวชั่วคราว และการช่วยเหลือสอดส่องกำกับดูแลพฤติกรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของศาล รวมถึงการรับรายงานตัวแทนศาลในชั้นหลังการปล่อยตัวชั่วคราว อันเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้การปฏิรูประบบการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลยุติธรรมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในนามสำนักงานศาลยุติธรรม ขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมการปกครองที่สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม และได้เล็งเห็นประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่แท้จริงของประชาชนในสังคม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้