วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผ่านร่าง ก.ม.โบราณสถานโอน อปท.ดูแล

ปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้ง นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัด วธ. เป็นโฆษก วธ. พร้อมทั้งเห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ....ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำเสนอ มีสาระสำคัญในการให้กรมศิลปากรกระจายอำนาจหน้าที่การบริหารจัดการและดูแลบำรุงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดูแล

ขณะเดียวกัน กรมศิลปากร อยู่ระหว่างปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.โบราณสถานฯ ซึ่งเป็นฉบับที่กรมศิลปากรดูแลอีกส่วนหนึ่งควบคู่กันไป โดยได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเพื่อปรับปรุงร่างให้รัดกุมและนำไปใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่คาดว่าจะเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้ ครม.อนุมัติหลักการเร็วๆนี้.

มีสาระสำคัญในการให้กรมศิลปากรกระจายอำนาจหน้าที่การบริหารจัดการและดูแลบำรุงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 15 ก.พ. 2561 00:03 15 ก.พ. 2561 00:04 ไทยรัฐ