ข่าว
100 year

43 ปี...ส่งเสริมการเกษตร ก้าวย่าง..สร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง

ไชยรัตน์ ส้มฉุน20 ต.ค. 2553 05:00 น.
SHARE

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พานายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เดินชมภายในงาน 43 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร.

วัฒนธรรมการเปิบ...ปัจจุบันตระหนักต่อสุขอนามัย จึงย้อนกลับไปสู่ต้นน้ำ คือเกษตรกรซึ่งต้องปรับวิธีการผลิตสินค้าเกษตร อันเป็นปัจจัยหลักของอาหารปลอดภัย

การผลิตด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ (Hy droponics) จึงเป็นทางเลือก และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากสามารถควบคุมธาตุอาหารได้ค่อนข้างที่จะแน่นอน ไม่มีสารพิษตกค้าง

การปลูกพืช Hy-droponics ส่วนมากจะ ปลูกใน สารละลาย (Water Culture) ในวัสดุปลูก (Substrate Culture) และ ปลูกให้รากลอยกลาง อากาศ (Aeroponics) ซึ่งกระบวนการลงทุนค่อนข้างจะสูง เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะทำมาจากปิโตรเคมี

กรมส่งเสริมการเกษตร...สนองความต้องการของเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต จึงทำการวิจัยและทดลองนำวัสดุภายในประเทศมาเป็นอุปกรณ์การผลิต จนได้รับความสำเร็จ สามารถนำไปใช้กับการประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางและเหมาะสม

...ช่วงวันที่ 20 (คือวันนี้) จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. วิทยากรเหล่านี้พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ในการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์อย่างง่ายด้วยไม้ไผ่ มาถ่ายทอดและอบรมแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วๆไป....โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บอกว่า...กิจกรรมนี้เป็นการร่วมฉลองสัปดาห์ สถาปนา 43 ปี กรมส่งเสริมฯ ซึ่งมีการอบรม

ฟรีในการเกษตรและอาชีพต่างๆ อาทิ การทำมะม่วงแฟนซี ปลูกมะนาว กระ-ถางตอมะขวิด เพาะ

เห็ดฟางในตะกร้า ร้อยมาลัยกล้วยไม้ ถั่วงอกมือถือ ฯลฯ...ซึ่งเป็นความรู้ สามารถทำบริโภคภายในครัวเรือนได้ ในรูปแบบอาหารปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆเสริมอีกหลายหลาก อย่างเช่น การจัดนิทรรศการความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต อาทิ งานส่งเสริมเกษตรที่สูง พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ผึ้ง และแมลงเศรษฐกิจ ของดี พืชสวน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งระบบน้ำเพื่อการเกษตร และ นำเสนอผลงานดีเด่นของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร อีกมากมาย

กรมส่งเสริมการเกษตร...เป็นองค์กรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งมั่น

ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน โดยกำหนดทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตรไทย ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล

และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรฯ

ซึ่ง...ได้ปรับแผน ปฏิบัติเพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Cli mate Change) การเปิดเขตเสรีทางการค้า ความมั่นคงด้านอาหาร ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ฯลฯ...โดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐาน

ขณะเดียวกัน...ก็ได้มุ่งพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างเครือข่าย ผนึกกำลังและสร้างอำนาจในการต่อรอง ตั้งแต่ การจัดหาปัจจัยการผลิต ไปจนถึงการจำหน่ายและการตลาด...

...พร้อมทั้งเน้นพัฒนาการ โดยมีแผนพัฒนาอาสาสมัครเกษตรที่เป็นเกษตรหมู่บ้าน ให้เป็นผู้ประสาน การ ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรระดับหมู่บ้าน และช่วยดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญต่างๆ อย่างเช่น การสำรวจข้อมูลการเกษตร การสำรวจพื้นที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ...เพื่อที่จะได้หาช่องทางช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐ

...คาบเวลาเกือบครึ่งศตวรรษ ในการย่างก้าวขององค์กรแห่งนี้ ถือว่าเป็นกำลังสำคัญบนเส้นทางเศรษฐกิจของชาติ ด้วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง... และมั่นคงใน อาชีพการเกษตร อัน เป็นกระดูกสันหลังของชาติ...!!

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้