วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ศรีสะเกษ' ซิวนักมวยสากลดีเด่น เชิดชูเกียรติวันมวยไทยแห่งชาติ

"ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น" คว้ารางวัลนักมวยสากลอาชีพดีเด่น ขณะที่ "ฉัตร์ชัย บุตรดี" ได้รางวัลนักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ในงาน “เชิดชูเกียรติ วันมวยไทยแห่งชาติ” ครั้งที่ 6 ส่วนเพชรเมืองชล ก.ธนะโชติ ซิวตำแหน่งนักมวยไทยอาชีพดีเด่น...

วันที่ 7 ก.พ.61 ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย จัดงาน “เชิดชูเกียรติ วันมวยไทยแห่งชาติ” ครั้งที่ 6 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการมวยสำหรับงาน “เชิดชูเกียรติ วันมวยไทยแห่งชาติ” ครั้งที่ 6 มีนายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วยนายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท., คณะผู้บริหาร กกท. รวมทั้งตัวแทนจากบุคคลใน Hall of Frame อีก 9 คน ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัล กกท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ในวงการกีฬามวย และสาขาที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาความเหมาะสมด้วย ได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคลกีฬามวยสาขาต่างๆอย่างละเอียด และเหมาะสมกับรางวัลที่สุดก่อนที่จะคัดเลือกมา โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ มีดังนี้

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลงานเชิดชู เกียรติวันมวยไทย ครั้งที่ 6 แบ่งเป็น 12 ประเภทรางวัล จำนวน 51 รางวัล ประกอบด้วย 1.รางวัลมวยไทยอาชีพดีเด่น 1.1 นักมวยไทยอาชีพดีเด่น (ชาย) นายใหม่ กล้าหาญ (เพชรเมืองชล ก.ธนะโชติ) 1.2 นักมวยไทยอาชีพดีเด่น (หญิง) นางสาวสุธิตา กลิ่นลูกอิน (น้องบิวส์ ท.เทพสุทิน) 1.3 ผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพดีเด่น พ.อ.พงษ์พันธุ์ รัตนสุนทร 1.4 หัวหน้าค่ายมวยดีเด่น นายสุนทร สุนทรวิภาต (ค่ายมวย อ.ขวัญเมือง) 1.5 ผู้จัดรายการแข่งขันมวยไทยอาชีพดีเด่น นายสมหมาย สกุลเมตตา 1.6 นายสนามมวยดีเด่น นายอำนวย เกษมบำรุง (นายสนามมวยเวทีมวยนานาชาติรังสิต) 1.7 คู่มวยดุเดือดดีเด่น ก้องธรณี ส.สมหมาย กับเทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์ 1.8 นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น (ชาย) นายอภิธาน พรศรี (คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ) 1.9 นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น (หญิง) นางสาวนิลดา มีคุณ (เพชรจีจ้า อ.มีคุณ) 1.10 นักมวยไทยอาชีพผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยดีเด่น นายพงศธร เรืองน้อย (คมปฏัก ซินบีมวยไทย)

2.รางวัลมวยสากลอาชีพดีเด่น 2.1 นักมวยสากลอาชีพดีเด่น (ชาย) นายวิศักดิ์ศิลป์ วังเอก (ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น) 2.2 ผู้ฝึกสอนมวยสากลอาชีพดีเด่น นายโชคชัย พิสิฐวุฒินันท์ 2.3 ผู้ตัดสินมวยสากลอาชีพดีเด่น นายมณฑล สุริยะจันทร์ 2.4 ผู้จัดการนักมวยสากลอาชีพดีเด่น นายสุรชาติ พิสิฐ– วุฒินันท์ 2.5 ผู้จัดรายการแข่งขันมวยสากลอาชีพดีเด่น นายเอกรัฐ ไชยโชติช่วง 2.6 หัวหน้าค่ายมวยสากลอาชีพดีเด่น นายชัยสิทธิ์ คงเกียรติก้อง (ค่ายมวยมีนะโยธิน)

3.รางวัลมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น 3.1 นักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น (ชาย) นายศุภชัย หมื่นสังข์ 3.2 นักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น (หญิง) นางสาวหยาดรุ้ง เต๊ะหิรัญ 3.3 ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น นายสราวุธ สิงห์อินทร์ 3.4 ผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น นายภักดี บุญกิจ 3.5 ผู้จัดการนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น ผศ.ลือชา สุบรรณพงษ์ 3.6 หัวหน้าค่ายมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น พลตรี ศุภณัฐ แก้วหิรัญ 4. รางวัลมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น 4.1 นักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น (ชาย) สิบเอก ฉัตร์ชัย บุตรดี 4.2 นักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น (หญิง) นางสาวธันย์ชนก ศักดิ์ศรี 4.3 ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น พันจ่าตรี สุบรรณ พันโนน 4.4 ผู้ตัดสินมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น นายเกรียงศักดิ์ แก้วเนตร 4.5 ผู้จัดการ นักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น พลตรี ศุภณัฐ แก้วหิรัญ 4.6 หัวหน้าค่ายมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น นายณรงค์– ศักดิ์ ครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

5.รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น 5.1 สื่อสิ่งพิมพ์ดีเด่น หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กีฬาเดลินิวส์) 5.2 สื่อโทรทัศน์ดีเด่น สถานีโทรทัศน์ ทรู โฟร์ยู 24 รายการมวยมันส์วันศุกร์ เวทีมวยนานาชาติ รังสิต 5.3 สื่อวิทยุดีเด่น นายสำเริง แก้วม่วง รายการมวยไทยกลุ่มพลังใหม่ สถานีวิทยุกองพลที่ 1 รอ. เอเอ็ม 999 5.4 สื่อมวลชนอาวุโสดีเด่น นายจรูญ วานิชชา (ไทยรัฐกราวกีฬา) 5.5 สื่อกีฬามวยดีเด่น นายนฤเบศร์ ถนิมพาสน์ (กีฬาเดลินิวส์) 6.รางวัลปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่น 6.1 พลเรือเอกปรีชาญ จามเจริญ 6.2 พันเอกพิเศษ บุญส่ง เกิดมณี 7.รางวัลผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น 7.1 นายสัมพันธ์ หมั่นกิจ (พันทิพย์ แก้วสุริยะ) 7.2 นายวิกรม สรรพนา (แสนชัย เทอดไทย) 7.3 ร.ต.ประทีป ชาวโพธิ์คอย (เดชไทย ราชเดช) 7.4 นายอนันต์ เจริญสุข (อนันตเดช ศิษย์หิรัญ)

8.ผู้อนุรักษ์มวยไทยโบราณดีเด่น 8.1 พันเอก อำนาจ พุกศรีสุข 9.ผู้ปิดทองหลังพระในวงการกีฬามวยดีเด่น 9.1 นายคมชาญ กองทอง 10.รางวัลไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่น 10.1 ไหว้ครูสวยงาม (ชาย) นายอภิลักษ์ ไผ่ล้อม (ยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 10.2 ไหว้ครูสวยงาม (หญิง) นางสาวธัญญารัตน์ ใจกลม (มารีญา ช.ธนาภรณ์) 11.ผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศดีเด่น 11.1 นายนภพดล ลำภา 11.2 นายบุญสิทธิ เมฆสวรรค์บำรุง

12. สถานประกอบการกีฬามวยดีเด่น 12.1ค่ายมวยไทยอาชีพดีเด่น ค่ายมวย ส.สมหมาย 12.2 ค่ายมวยสากลอาชีพดีเด่น ค่ายมวยนครหลวงโปรโมชั่น 12.3 ค่ายมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 12.4 ค่ายมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ชมรมกีฬามวยสากลสมัครเล่นกองทัพบก 12.5 หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ที่ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา มวย 12.6 สนามมวยดีเด่น สนามมวยเพชรบัญชา สมุย

"ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น" คว้ารางวัลนักมวยสากลอาชีพดีเด่น ขณะที่ "ฉัตร์ชัย บุตรดี" ได้รางวัลนักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ในงาน “เชิดชูเกียรติ วันมวยไทยแห่งชาติ” ครั้งที่ 6... 7 ก.พ. 2561 09:10 7 ก.พ. 2561 14:47 ไทยรัฐ