วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สภาสตรีฯ เปิดบ้านมนังคศิลา จัดงานวันเด็ก มอบทุนเรียนดีแต่ยากจน

สภาสตรีฯ เปิดบ้านมนังคศิลา จัดงานวันเด็ก มอบทุนเรียนดีแต่ยากจน

  • Share:

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับองค์กรสมาชิก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ “เด็กเอ่ย...เด็กดี” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมมอบ 170 ทุนเรียนดีแต่ยากจน

เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ 13 ม.ค.61 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานกรรมการสมาชิกสมทบ ในฐานะประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีกรรมการและผู้แทนองค์กรสมาชิก ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิด "เด็กเอ่ย...เด็กดี” เพื่อให้สอดรับกับคำขวัญวันเด็กของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยมีเด็ก ๆ จากละแวกชุมชนใกล้เคียงและจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนราชานุกูล ทุนโรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ มากกว่า 1,000 คน ณ บริเวณบ้านมนังคศิลา กรุงเทพฯ

สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดงานฉลองวันเด็กติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในปี 2561 ภายใต้ชื่องานว่า “เด็กเอ่ย...เด็กดี” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้รับทราบความสำคัญของเด็กและเป็นกิจกรรมที่องค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ "เด็กเอ่ย...เด็กดี” ซึ่งเป็นเยาวชนที่สำคัญของประเทศได้ยึดมั่นใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมุ่งหวังให้เด็กๆ รู้จักหน้าที่ของตนรวมทั้งอยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีจิตสำนึกที่จะเป็นเด็กดี มีจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ โดยเริ่มจากการเป็นคนดีของครอบครัว ของชุมชน และของประเทศชาติ ไม่ปล่อยเวลาว่างให้สุญเปล่า ตั้งใจใฝ่หาความรู้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ

ในโอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่าการใช้ชื่องานว่า “เด็กเอ่ย...เด็กดี” ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง รู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน ดังคำขวัญของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า “รู้ติด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

สำหรับบรรยากาศภายในบ้านมนังคศิลามีกิจกรรมสร้างความสุขสนุกสนาน ให้กับเด็กๆ หลากหลายกิจกรรมโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. คณะกรรมการจัดงานและผู้ร่วมงาน ร่วมเคารพธงชาติ มีวงดุริยางค์จากโรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ บรรเลงเพลงชาติ พิธีเปิดงาน และให้โอวาทแก่เด็ก เยาวชน ที่มาร่วมงาน ต่อจากนั้น เป็นการแสดงของนักเรียน โรงเรียนสมาคมสตรีไทย สโมสรซอนต้าสากล ประเทศไทย พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 170 ทุน ประกอบด้วย โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนราชานุกูล ทุนโรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา การจัดกิจกรรมแทรกความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ของสภาสตรีแห่งชาติฯ นอกจากจะได้รับสนุกสนานในกิจกรรมวันเด็กแล้ว เหล่าน้องๆ หนูๆ ยังได้เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ เพื่อไปให้เด็กๆ นำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติในภายภาคหน้าต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้