วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พม. พัฒนาอาสาสมัครยกระดับนักบริหารจัดการ อพม.

พม. พัฒนาอาสาสมัครยกระดับนักบริหารจัดการ อพม.

  • Share:

วันนี้ (29 พ.ย. 60) เวลา 11.00 น. ที่ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จังหวัดราชบุรี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารจัดการงาน อพม. และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม การอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่รับผิดชอบงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน

นางนภาฯ กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงฯ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน มุ่งสร้าง การพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยมียุทธศาสตร์การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และมีนโยบายการพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อสร้าง อพม.ให้มีคุณสมบัติรอบด้าน สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนงานอาสาสมัคร สร้างหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ปัจจุบันมี อพม.ทั่วประเทศทั้งสิ้น 133,304 คน มีบทบาทหน้าที่ในการชี้เป้าเฝ้าระวัง และดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือมีพี่เลี้ยงที่สนับสนุนในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

นางนภาฯ กล่าวต่อไปว่า หลักสูตร นักบริหารจัดการงาน อพม. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในกระทรวงฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการในการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง และเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานกับนักบริหารจัดการงาน อพม. ให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 

   

“การบรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องยุทธศาสตร์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน อพม. เทคนิคการทำงานชุมชน การทำแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อพม. การส่งเสริม อพม. รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และกระบวนการกลุ่มสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม”