วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศึกษาไว้!! ก่อนมีผล เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 40 ของขวัญปีใหม่คนไทย

ศึกษาไว้!! ก่อนมีผล เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 40 ของขวัญปีใหม่คนไทย

  • Share:

ประกันสังคม จ่อชง ครม.รับทราบอีกครั้ง ปรับสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ใกล้เคียงมาตรา 39 เป็นของขวัญปีใหม่คนไทย เพิ่มเงินทดแทนวันละ 300 เมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล...

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง  ความคืบหน้าการปรับปรุงพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน 3 ฉบับ เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จำนวนกว่า 2 ล้านคน ประกอบด้วย 1.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ... 2.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. ... และ 3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ...
         
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ทำหนังสือตอบกลับไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อยืนยันการปรับสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตามที่เสนอไปก่อนหน้านี้ ขั้นตอนต่อไปต้องรอให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติเพื่อทราบอีกครั้ง และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไป คาดว่าจะทันภายในสิ้นปี 2560 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตนและพี่น้องผู้ใช้แรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน ที่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกใหม่ได้ 
         
สำหรับร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญโดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การเพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์รวมถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือกที่ 3) สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ใกล้เคียงกับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้แก่ เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพิ่มเป็นวันละ 300 บาท สำหรับกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเบิกได้ตั้งแต่วันแรกที่นอนโรงพยาบาล และกรณีไม่ได้นอนพักรักษาตัวแต่มีใบรับรองแพทย์ ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้วันละ 200 บาท รวมกรณีนอนและไม่นอนโรงพยาบาลไม่เกิน 30 วัน/ปี กรณีไปพบแพทย์และมีใบรับรองแพทย์ (ไปเช้ากลับเย็น) ให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท แต่ไม่เกินคนละ 3 ครั้งต่อปี เพิ่มเงินสงเคราะห์กรณีตาย 3,000 บาท เมื่อส่งสมทบมาแล้ว 60 เดือน
         
นอกจากนี้ยังได้เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือกที่ 3) หากเลือกจ่ายสมทบ 300 บาท รัฐบาลสมทบ 150 บาท โดยเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เมื่อนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ในอัตราวันละ 300 บาท และไม่ได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ในอัตราวันละ 200 บาท รวมกรณีนอนและไม่นอนโรงพยาบาล รวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี กรณีตายค่าทำศพ 40,000 บาท

ส่วนกรณีสงเคราะห์บุตร อัตราคนละ 200 บาทต่อเดือน คราวละ 2 คน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี กรณีชราภาพเงินบำเหน็จชราภาพ เดือนละ 150 บาทพร้อมดอกผล หากส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน จะได้รับเงินเพิ่มจำนวน 10,000 บาท ทั้งนี้ข้อดีของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 คือ ไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพ และยังสามารถใช้สิทธิการรักษาบัตรทองได้ หากขาดการนำส่งเงินสมทบก็ยังเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อได้ และรัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบกับผู้ประกันตน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้