วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝ่ายคุ้มครอง แผนกกงสุล สถานทูตจีนประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานลูกจ้างท้องถิ่น

1. คุณสมบัติ

สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี ไม่จำกัดเพศ

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้และชำนาญด้านภาษาจีน-ไทยเป็นอย่างดี ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการแปลเอกสารจีน-ไทย ไทย-จีน

ชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft office, Excel เป็นต้น

มีทักษะการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักการบริการ

ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม

2. ขั้นตอนการรับสมัคร

ผู้สมัครกรอกข้อมูลลงในใบสมัครตามแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบประวัติอาชญากรรม วุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ส่งมาที่อีเมล a0854833327@163.com ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 สถานทูตจีนจะทำการคัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เงินเดือนจะพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และความสามารถของผู้สมัคร ติดต่อสอบถามโทร 0-2245-0399