วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บังคับทันที!! เพิกถอนตำรับยา'ฟีนิลบิวตาโซน' 70 ยี่ห้อ ชี้อันตรายถึงตาย

บังคับทันที!! เพิกถอนตำรับยา'ฟีนิลบิวตาโซน' 70 ยี่ห้อ ชี้อันตรายถึงตาย

  • Share:

บังคับทันที!! ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนตำรับยาผสม ’ฟีนิลบิวตาโซน’ 70 ยี่ห้อดัง ชี้อันตรายถึงตายได้ ทําให้เกิดโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝ่อ และเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ...

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560 คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1435/2560 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา ด้วยปรากฏข้อมูลทางวิชาการว่า ยาฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นสาเหตุของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง เนื่องจากอาจทําให้เกิดโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝ่อ (aplastic anaemia) และเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (agranulocytosis) ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 จึงมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาสําหรับมนุษย์ที่มีตัวยาฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นส่วนประกอบ จํานวน 70 ตํารับ ตามบัญชีแนบท้าย

อนึ่ง หากผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้ สามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยให้ทําคําฟ้องเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้